Aktuelt

 • Lenviks nettside avsluttes

  Lenvik kommunes nettside vil ikke inneholde gyldig informasjon fra 1.1.2020. Den nye nettsiden til Senja kommune overtar funksjonen.

  Les mer

 • Vannmåleravlesning utgår

  Grunnet overgang til ny kommune vil prosessen med avlesning og innmelding av vannmålerstand utgå i 2019. Forbruket blir stipulert basert på tidligere års forbruk.

  Les mer

 • Forslag årsbudsjett og økonomiplan 2020-2023

  Senja kommunes formannskap har vedtatt innstilling til årsbudsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023. Aktuelle  dokumenter er nå lagt ut til offentlig ettersyn.

  Les mer

 • Kun eFaktura rammet

  Undersøkelser rundt de uforutsette problemene som har rammet faktura på kommunale gebyrer, viser at det kun er innbyggere med eFaktura som er berørt.

  Les mer

 • Feil ved utsending av faktura

  OPPDATERT: Det har oppstått en feil ved utsendelse av elektronisk faktura for kommunale gebyrer 4. kvartal 2019. Det kan synes som feilen rammer alle som har eFaktura, enten alene eller i kombinasjon med avtalegiro.

  Les mer

 • Kulturprisen 2019

  Under Lenvik kommunes siste kommunestyremøte 12. desember, deles også kommunens siste kulturpris ut. Fristen for å foreslå kandidat er 8. november.

  Les mer

 • Legevakten tilbake i egne lokaler

  Finnsnes interkommunale legevakt har onsdag flyttet tilbake til egne lokaler. Det betyr at legevaktens inngang og venterom igjen kan benyttes for besøkende.

  Les mer

 • Legevakten flyttes

  Som følge av brannen på legevakten tirsdag kveld, vil tjenesten flytte inn i midlertidige lokaler hos Senjalegen Finnsnes inntil videre. Legevakten er operativ allerede fra tirsdag kveld.

  Les mer

 • Årets influensavaksine er ankommet!

  Årets vaksinering mot influensa og pneumokokkinfeksjon i Lenvik, Berg og Torsken vil finne sted følgende plasser:

  Les mer

 • Dataproblemer på legekontorene

  Legekontorene på Finnsnes og Silsand var tirsdag rammet av totalt driftsstans i sine datasystemer.

  Les mer

 • Anleggsarbeid Torsmoveien

  Oppdatering: Grunnet stort omfang av gravearbeider vil Torsmoveien bli stengt i lengre perioder i helgen 28. og 29. september.

  Les mer

 • Informasjon om NAV kontorsammenslåing

  Fra 1. januar 2020 etableres Senja kommune og Sørreisa inngår vertskommuneavtale med Senja for NAV-tjenester.

  Les mer

 • Her kan du stemme på valgdagen(e)

  Mandag 9. september (noen steder også søndag 8. september) er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.

  Les mer

 • Forhåndsstemmesteder 2019

  Hvis du ikke har anledning til å stemme på valgdagen(e), kan du forhåndsstsemme. Se oversikt.

  Les mer

 • Betal elektronisk og få en enkel overgang til ny kommune

  Innbyggere i fremtidige Senja kommune som har inngått avtale om eFaktura eller avtalegiro før 15. september med en av dagens kommuner, vil ikke merke noen forskjell ved overgang til ny kommune i 2020.

  Les mer

 • Skolestart 2019

  Mandag 19.august er det skolestart for grunnskolene i Lenvik kommune. Her finner dere en oversikt over starttidspunkt ved skolene.

  Les mer

 • Lokalutvalg i Senja kommune

  Fellesnemda har vedtatt at det skal etableres 8 lokalutvalg i Senja kommune. Lokalutvalgets formål er å styrke lokaldemokratiet, engasjement og god samfunnsutvikling i nye Senja kommune.

  Les mer

 • Høring - utbygging av bredbånd til Russevåg

  Lenvik formannskap har vedtatt at strekningen Arnebyen – Russevåg skal prioriteres i videre plan for utbygging av bredbånd i kommunen. Nå ønskes innspill fra mulige leverandører.

  Les mer

 • Legevakta - "for alle, men ikke for alt"

  Medisinsk ansvarlig lege Aslak H. Lien og fagleder Marit Storli har skrevet en kronikk der de forklarer legevaktas rolle, hvordan de jobber og skillet mellom fastlegen og legevaktas oppgaver.

  Les mer

 • Ny hovedbankavtale

  Kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy har inngått ny hovedbankavtale med DNB. Avtalen er allerede trådt i kraft og vil gjelde også for Senja kommune fra 2020.

  Les mer

 • Reduserte åpningstider

  Også sommeren 2019 vil en del enheter og avdelinger i Lenvik kommune ha redusert åpningstid.

  Les mer

 • Høring og folkemøte

  Interkommunalt planutvalg for kystplanarbeidet i Midt- og Sør-Troms har vedtatt å legge forslag til Kystsoneplan for Midt- og Sør-Troms ut til offentlig ettersyn og høring. 14. mai blir det åpent folkemøte på Finnsnes.

  Les mer

 • Tilskudd beplantning

  Også i år kan bygder rundt om i kommunen søke om midler til å beplante og forskjønne sitt lokalmiljø. Det presiseres at beplantningen skal plasseres sentralt og synlig fra vei. Søknadsfrist er 15. mai.

  Les mer

 • Fremkommelighet kommunale grusveier

  Flere kommunale grusveier er for tiden i en så dårlig forfatning at det anbefales at de ikke benyttes i den grad det er mulig.

  Les mer

 • Snøscooterløype åpnet

  Lørdag 13. april var det offisiell åpning av snøscooterløypen på Lenvikhalvøya. Les mer om åpningstid, kart over trase, kjøp av løyvekort og andre praktiske detaljer.

  Les mer

 • Valglister 2019

  Ni politiske partier ønsker å stille til valg i høstens kommunevalg. Listene er nå lagt ut til offentlig ettersyn.

  Les mer

 • Lanserer e-Torg

  Mandag 1. april lanserer Lenvik kommune en ny selvbetjeningsløsning. e-Torg gir alle rask og digital tilgang til eiendomsinformasjon, offentlige og lokale kartdatabaser, og mulighet for digital utsendelse av nabovarsel.

  Les mer

 • Ny hovedbankavtale

  Kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy har inngått ny hovedbankavtale med Den Norske Bank (DNB) fra 1.4.2019. Denne hovedbankavtalen vil også gjelde for Senja kommune fra 1.1.2020.

  Les mer

 • Sjø eller sjy?

  I forbindelse med adressering i Lenvik kommune, er det reist navnesak om det vedtatte adressenavnet "Sjyvatnet".

  Les mer

 • Listeforslag valget 2019

  Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen de ønsker å stille til valg i. I forbindelsen med overgangen til Senja kommune, har valgstyret vedtatt at alle listeforslag skal leveres til Lenvik kommune.

  Les mer

 • Telefonproblemene er løst

  Feilen som det siste døgnet har berørt muligheten for å ringe til Finnsnes legekontor og en rekke andre tjenester ved DMS er nå funnet, og utbedret.

  Les mer

 • Eiendomsskatt 2019

  Liste over retakserte eiendommer i Lenvik kommune er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Listen er tilgjengelig både på rådhuset og på hjemmesiden.

  Les mer

 • Ønsker avtale med private aktører

  Lenvik kommune ønsker samarbeid med profesjonelle utleieaktører knyttet til bygging av leiligheter på Finnsnes. Målet er 30 utleieenheter, integrert i ordinære bomiljø.

  Les mer

 • Overskudd i 2018

  Lenvik kommune hadde ett driftsmessig overskudd på 15,6 mill. kroner i 2018. Rådmann Bjørn Fredriksen er fornøyd med ett godt driftsresultat, og fremhever det gode arbeidet kommunens ansatte og ledere har utført i året som har gått.

  Les mer

 • Lærlinger i Lenvik kommune

  Lenvik kommune er godkjent lærebedrift for lærling. Lenvik kommune har vedtatt at det til enhver tid skal være 16 lærlinger i et læreløp. Søknadsfrist for høstens opptak er 1. mars.

  Les mer

 • Hovedopptak barnehager

  Barn som er født innen 30. november 2018 har lovfestet rett til barnehageplass i hovedopptaket 2019. Innbyggere i Berg, Torsken, Tranøy og Lenvik kan søke på tvers av nåværende kommunegrenser.

  Les mer

 • Tilskudd aktivitetstilbud

  Lenvik kommune har også for 2019 satt av kr. 100 000 som stimuleringsmidler for gjennomføring av aktivitetstilbud til beboere i sykehjem og omsorgsboliger. Søknadsfrist er 25. februar.

  Les mer

 • Antallet digitale postkasser øker

  I Lenvik kommune har nå 43 % av den voksne befolkningen nå opprettet Sikker Digital Postkasse (SDP). Det er en økning på ca 10 % fra inngangen til 2018. Fordelene er mange, både for innbyggerne og kommunen.

  Les mer

 • Søker reiseledsagere

  Hjemmetjenesten søker ledsagere til personer som ikke kan dra alene til behandling. Det kreves ingen kvalifikasjoner, og kost og evt. overnatting dekkes etter fastsatte satser.

  Les mer

 • Kandidater til Drømmestipendet

  Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping, der 100 stipender a 15.000 kroner tildeles unge kulturutøvere. Lenvik kommune nominerer kandidater, og oppfordrer ungdommer til å fortelle om sine drømmer. Fristen for å melde inn forslag er 3. februar.

  Les mer

 • Behandler etiske dilemmaer

  Etikkrådet skal bidra til å høyne bevisstheten rundt etiske utfordringer og dilemmaer i helse- og omsorgstjenesten i Lenvik kommune. Her kan både brukere og ansatte få råd om hvordan man skal forholde seg til det som oppfattes om ett etisk dilemma eller problem.

  Les mer

 • Vil øke minstearealet for elgvald

  Vilt- og utmarksnemda har vedtatt at minsteareal for både Lenvik fastland og på Lenvikdelen av Senja settes til 3 000 daa. For Lenvik fastland betyr dette en økning fra dagens minsteareal på 1 800 daa. Saken sendes på høring til berørte parter.

  Les mer

 • Utlysning av BUK-midler 2019

  Barn- og unges kommunestyre i Lenvik disponerer også i år kr. 100.000 i såkalte BUK-midler. Tiltak eller prosjekt som mottar støtte, skal ikke bare være for barn og unge, men også med barn og unge. Det betyr at barn og unge skal være delaktig både i planlegging og gjennomføring av tiltaket.

  Les mer

 • Helsestasjon fortsatt i midlertidige lokaler

  Helsestasjonen må fortsatt oppholde seg i midlertidige lokaler, men har nå flyttet alle tjenester til lokalene i Olderhamna.

  Les mer

 • Skadedyr ved Finnsnes barneskole

  Høsten 2018 har det vært en økende konsentrasjon av skadedyret sølvkre ved Finnsnes barneskole. I desember ble det også påvist skjeggkre ved skolen. Lenvik kommune setter i verk nødvendige tiltak for å redusere forekomsten.

  Les mer

 • Midlertidige lokaler for helsestasjon

  På grunn av nødvending reparasjon og rehabilitering blir helsestasjonen i Kvistad-senter flyttet til nye og midlertidige lokaler fra tirsdag 4. desember. Tjenesten har også redusert telefontid.

  Les mer

 • Budsjett 2019

  Lenvik formannskap har i møte 27. november 2018 gitt innstilling vedrørende forslag til budsjett for 2019, samt økonomiplan og handlingsprogram for 2019 – 2022.

  Les mer

 • Kommunale arkiver utilgjengelige

  Den kommende uken, frem til mandag 15. oktober, er tilnærmet alle kommunale papirarkiver under transport til Danmark. For innbyggere, næringsliv og andre som har kontakt med kommunen, må det påregnes litt ekstra ventetid før saksbehandler får digital tilgang til dokumentene, som frem til nå kun har eksistert i papirform.

  Les mer

 • Rammeavtale om pasientvarslinganlegg

  Lenvik kommune har inngått rammeavtale med Atea AS om nytt pasientvarslingsanlegg til formålsbygg innenfor helse- og omsorg. Rammeavtalen omfatter også mulighet til å utvide med tilsvarende velferdsteknologiske løsninger i private hjem og andre omsorgsboliger.

  Les mer

 • Innovanor til Lenvik

  Etter en lang og grundig prosess har styret i SalMar bestemt seg for Klubben næringspark i Lenvik kommune som etableringssted for sitt nye slakteri og foredlingsanlegg i nord. Investeringen vil beløpe seg til kr 675 millioner, ifølge selskapet selv.

  Les mer

 • Kommune-Kari svarer døgnet rundt

  Kommune-Kari er vår nye digitale medarbeider. Som alle "nyansatte" har hun behov for en del opplæring, men hun lærer fort. Kari er en såkalt chatrobot, som døgnet rundt kan svare på alle spørsmål du har om kommunens tjenester og tilbud

  Les mer

 • Digitaliserer arkivene

  I løpet av oktober blir enorme mengder kart, tegninger og dokumenter sendt fra kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy til Danmark. Der skal ca. 250 hyllemeter papir scannes og digitaliseres. Prosjektet er en del av arbeidet med å danne Senja kommune, og har en ramme på 4 millioner kroner.

  Les mer

 • Ny digital løsning for Senjalegen

  Senjalegen skifter fra 1. juni leverandør av elektroniske tjenester. Den nye avtalen gir en rekke forbedringer i tjenestetilbudet, bl.a. ved at du selv kan se når legen har ledig tid. Samtidig krever det litt mer fra brukerne, bl.a. ved innlogging og første gangs registrering.

  Les mer

 • Bjørn Fredriksen blir ny rådmann

  Bjørn Fredriksen har takket ja til tilbudet om å bli rådmann i Lenvik kommune i 2018 og 2019. Fredriksen tiltrår stillingen fra årsskiftet, og etterfølger Margrethe Hagerupsen, som ikke ønsket forlengelse av sitt åremål. Bjørn Fredriksen jobber nå som næringssjef i Lenvik.

  Les mer

 • Lærebrett til alle

  Lenvik kommune deler i disse dager ut omkring 1 300 lærebrett til alle elever ved alle 8 barneskoler. Dette en av Norges største satsinger på digital skolehverdag. Kommunen er sannsynligvis den første i landet som lanserer lærebrett for alle elever på alle skoler på barnetrinnet, uten å ha gjennomført prøveordninger på spesielle klassetrinn eller ved utvalgte skoler.

  Les mer

 • På tide å opprette SDP?

  Fra mars 2017 vil Lenvik kommune ta i bruk digital utsendelse av skriftlige forsendelser. Vi anmoder derfor om at flest mulig skaffer seg sikker digital postkasse (SDP) hos Digipost eller eBoks.

  Les mer

 • Ny digital tjeneste: MinEiendom

  Det selvbetjente «digitale rådhuset» MinEiendom gir eiendomseiere tilgang på viktig informasjon hele døgnet. Lenvik kommune er blant de første i landet som lanserer tjenesten.

  Les mer

 • Alle innbyggerne i Lenvik har fått kjernejournal

  1. november fikk ca. 200 000 innbyggere i 30 kommuner i området rundt UNN (Harstad, Narvik og Tromsø) sin kjernejournal. Det kan være til stor hjelp i akutte situasjoner.

  Les mer

 • Velkommen til nytt nettsted

  Velkommen til Lenvik kommunes nye nettsted. På dette nye nettstedet vil de kommunale tjenestene være det viktigste.

  Les mer

 • Registrer lag og foreninger

  Lag og foreninger vil måtte registrere seg på nytt i den nye nettstedet. Det gjør du vet å benytte ID-porten.

  Les mer

 • Arkiv 2018

  Les mer

 • Arkiv 2017

  Les mer

 • Arkiv 2016

  Les mer

 • Arkiv 2015

  Les mer