Arkiv 2016

 • Mørke gatelys på Finnsnes

  Statens vegvesen har feil med veibelysningen i sentrum av Finnsnes, og det beregnes ett omfattende gravearbeid for å rette feilen. Det gjøres forsøk på å finne en midlertidig løsning slik at det blir lys før jule- og nyttårshelga.

  Les mer

 • Vern av Rossfjordvassdraget

  Fylkesmannen har sendt verningsplan for blant annet Rossfjordstraumen ut på høring. Lenvik kommune vil behandle saken i kommunestyre i mars til neste år, og gi egen høringsuttalelse.

  Les mer

 • Kulturpriser utdelt

  Svein-Arild Berntsen og jentegruppa "How to kiss a frog" ble tildelt Lenvik kommunes kulturpris, og Barn- og unges kulturpris for 2016. Begge prisvinnerne underholdt i med musikalske bidrag under årets siste kommunestyremøte.

  Les mer

 • Budsjett 2017

  Lenvik formannskap har i møte 29. november 2016 gitt innstilling vedrørende forslag til budsjett for 2017, samt økonomiplan og handlingsprogram for 2017 – 2020.

  Les mer

 • Tar grep mot svart arbeid

  Lenvik kommune er stor innkjøper av tjenester fra næringer der risikoen for grov arbeidskriminalitet er stor. Nå blir det tatt strategiske grep mot svart økonomi.

  Les mer

 • Sarabakken boligområde, Silsand

  Lenvik kommune starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med tiltakshaver, for nytt planlagt boligfelt på Silsand.

  Les mer

 • Innmelding grunnskole

  Barn som er født i 2011 er skolepliktige fra høsten 2017. Frist for innmelding, og søknadsfrist SFO, er 1. desember.

  Les mer

 • Hans Karolius vei stenger onsdag

  På kort varsel medfører arbeidet med asfaltering at Hans Karolius vei må stenges, i begge kjøreretninger, fra onsdags morgen. Veien vil åpne igjen fredag.

  Les mer

 • Gratis kurs i bruk av nettbrett og smarttelefon

  Er du nybegynner på nettbrett eller smarttelefon – eller kjenner du noen som trenger hjelp til å komme i gang? Ordføreren inviterer, i samarbeid med Telenor, til TRE gratis kurs for innbyggere i Lenvik kommune. Her får alle både relevant veiledning, inspirasjon og rikelig med tid til å prøve selv.

  Les mer

 • Valen stenger - rundkjøringa åpner

  Onsdag 12. oktober stenges det for heldagsparkering på Valen. Samtidig åpner rundkjøringen med avkjørsel til Meierigata. Og det klargjøres for asfaltering.

  Les mer

 • Lenvik kommune søker boliger

  Lenvik kommune arbeider med boligfremskaffing og oppfølging av vedtatt boligsosial handlingsplan. Som del av dette arbeidet, ønsker kommunen tilbud på tilvisningsrett fra private firma på 30 utleieenheter, integrert i ordinære bomiljø.

  Les mer

 • Tid for influensavaksine

  Det vil i uke 42 bli holdt vaksinering mot årets influensa og pneumokokkvaksine. Tid og sted finner du her.

  Les mer

 • Fylkesmannens tilrådning

  Onsdag presenterte fylkesmannen i Troms hvordan de ser for seg den fremtidige kommunestrukturen i Troms. Konklusjonen er at bare de tre bykommunene i Troms som oppfyller kravene i kommunereformen. Fylkesmannen anbefaler overfor Stortinget at alle kommunene på Senja bli en enhet fra 1. januar 2020.

  Les mer

 • Intensjonsavtale "Senja kommune" behandles torsdag

  Torsdag behandler Lenvik kommunestyre intensjonsavtalen om mulig kommunesammenslåing, som er fremforhandlet mellom Lenvik og Tranøy kommune. Her holdes også døren åpen for andre nabokommuner som vil ønsker seg inn i en ny sammenslått kommune.

  Les mer

 • Veiomlegging ved rundkjøringa

  Fra mandag 26. september blir det på ny endringer i trafikkmønsteret i Finnsnes sentrum. Ved rundkjøringa stenges to avkjøringer, og trafikken vil kun kunne gå langs Fv 86.

  Les mer

 • Helsesenterveien er åpnet

  Etter å ha vært stengt fra 22. mai, er nå hele Helsesenterveien åpnet igjen. Det betyr slutten på all omkjøring, via Sandvikveien, Hågen og Sven Eidissens vei. Men allerede i dag stenger Ringveien for gjennomkjøring, og neste helg kan ikke større kjøretøy krysse Gisundbrua!

  Les mer

 • Trafikkbildet ved skolestart

  Mandag 22. august starter skolene opp etter ferien, og elevene ved Finnsnes Barneskole (FIBA) og Finnsnes Ungdomsskole (FUSK) vil fortsatt bli berørt av arbeidene med legging av fjernvarmerør og opprusting av kommunale veier. Men det aller meste er klart!

  Les mer

 • Informasjonsmøte Silsand

  Som en del av arbeidet med reguleringsplan for gang- og sykkelvei på Silsand, gis alle interesserte nå muligheten til å stille spørsmål, fremme synspunkter og gi innspill til planarbeidet.

  Les mer

 • Høring - akvakulturtillatelse

  Lenvik kommune har mottatt søknad om endring av akvakulturtillatelse. Søknaden knytter seg til økt biomasse og utvidelse av areal på lokaliteten Baltsfjord. Søker er Nord Senja Laks AS.

  Les mer

 • Skolestart høsten 2016

  Mandag 22.august er det skolestart for grunnskolene i Lenvik kommune. Her finner dere en oversikt over starttidspunkt ved skolene.

  Les mer

 • Storgata stenges

  Arbeidet med legging av fjernvarmerør vil fra mandag morgen berøre bortimot alle som ferdes på Finnsnes. I minst fem dager vil Finnsnes sentrum oppleve det som sannsynligvis er tidenes største trafikale omlegging. Og nå begynner også asfalteringen.

  Les mer

 • Søker tilsynsførere

  Lenvik interkommunale barneverntjeneste søker personer som kan være tilsynspersoner (tilsynsførere) for barn i fosterhjem.

  Les mer

 • Kurstilbud voksenopplæringa 2016/2017

  Skoleåret 2016/2017 vil voksenopplæringa ved Senter for læring og integrering ha tilbud om eksamensrettet grunnskoleopplæring i norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Søknadsfrist er 15. august.

  Les mer

 • Spillemidler - informasjon og møteinvitasjon

  Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. 31. august er det informasjonsmøte på Finnsnes. Søknadsfrist er 1. oktober.

  Les mer

 • Høring på nye adressenavn

  Utvalg for miljø og forvaltning behandlet i siste møte 27 adressenavn på hytteområder og 6 veinavn. Etter vedtak i utvalget, er seks av navneforslagene endret i en slik grad at de krever ny høringsrunde.

  Les mer

 • Krattrydningsmidler 2016

  Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg har satt av midler til krattrydning i 2016. Kommunens lag og foreninger oppfordres til å engasjere seg.

  Les mer

 • Trafikkbildet i midten av juli

  For neste uke (uke 28) er det oppdatering og endringer på alle områder som blir berørt av fjernvarmeutbyggingen. Det viktigste er at Ringveien igjen åpner i begge kjøreretninger. Arbeidene på Gisundbrua går inn i ny fase, som medfører lysregulering hele døgnet.

  Les mer

 • Trafikkbildet i starten av juli

  Ved inngangen til juli er det små endringer på områder som blir berørt av fjernvarmeutbyggingen, og kjøremønster i Finnsnes sentrum. Arbeidene på Gisundbrua startet i dag, men her blir det litt reduksjon i omfang av lysregulering de første par ukene.

  Les mer

 • Trafikkbildet i slutten av juni

  Ved utgangen av juni er det igjen endringer i på områder som blir berørt av fjernvarmeutbyggingen, og kjøremønster i Finnsnes sentrum. Oppstart av arbeidene på Gisundbrua vil også utvilsomt berøre mange, og Heimlymyra stenges for parkering tre dager pga arrangement.

  Les mer

 • Nye trafikale endringer

  Fra mandag 20. juni blir det på ny endringer for hvordan trafikkavviklingen til øvre deler av Helsesenterveien skal gjennomføres. Nå begynner arbeidene straks også i Skogenveien, og på Gisundbrua.

  Les mer

 • Trafikale endringer i Skogenveien

  Fra mandag 8. august begynner arbeidene med fjernvarmeutbyggingen i øverste deler av Skogenveien. Dette gjelder området fra Finnfjordbotn storkiosk til krysset ovenfor Skogen barnehage, noe som innebærer at beboere i områdene ved og i boligfeltene Stormyra og Lunde nå blir berørt.

  Les mer

 • Fritidskortet 2016

  Lenvik kommune har i 2016/2017 et prosjekt med fokus på utjevning av sosiale forskjeller, inkludering og forebygge frafall i fra fritidsaktiviteter for barn og unge.

  Les mer

 • Utleieprosjekter i Lenvik

  Lenvik kommune har behov for flere utleieboliger og ønsker å inngå samarbeid med private aktører i dette arbeidet. Kommunen er i dialog med Husbanken vedrørende mulig bruk av virkemidler.

  Les mer

 • Store trafikale endringer

  Fra fredag ettermiddag blir det på ny gjort endringer i hvordan trafikken er tenkt avviklet, som følge av gravearbeidene for fjernvarmeprosjektet. Nå blir også Finnsnes sentrum berørt.

  Les mer

 • Reduserte åpningstider

  Også sommeren 2016 vil en del enheter og avdelinger i Lenvik kommune ha redusert åpningstid.

  Les mer

 • Helsesenterveien stenger søndag

  I forbindelse med arbeidene med rehabilitering av vei, og legging av fjernvarmerør vil deler av Helsesenterveien stenges fra kvelden søndag 22. mai. Dette vil medføre store endringer i kjøremønster for trafikk til skolene, barnehagene, DMS, legevakt, fødestue, og omkringliggende boligområder.

  Les mer

 • Oppstart fremføring fjernvarme

  Arbeidet med fremføring av fjernvarme fra Botnhågen til Finnsnes, samt rehabilitering og bygging av fortau i Sandvikveien/Skogenveien starter i disse dager.

  Les mer

 • Kommunedelplan sentrumsnære områder

  Lenvik kommune ønsker innspill til arbeidet med «kommunedelplan for sentrumsnære byområder». Planen skal endelig vedtas i desember 2017.

  Les mer

 • Kartlegging privat vann og avløp

  I forbindelse med arbeidet med legging av fjernvarmeledninger, skal Lenvik kommune foreta rehabilitering av flere kommunale veier.

  Les mer

 • Planter på bygda

  Lag, foreninger eller ildsjeler innenfor de forskjellige skolekretsene i Lenvik kommune kan søke om midler til forskjønnelse og beplantning for sitt nærområde. Det kan gis inntil kr 20 000,- i tilskudd.

  Les mer

 • Kartlegging av avløpsanlegg

  Lenvik kommune har registrert ett stort antall mangelfulle private avløpsanlegg, der det ikke er noen form for rensing. Av nærmere 3000 husstander i kommunen som ikke er tilkoblet kommunalt avløp, er det estimert at 15,4 % av disse er uten noen form for rensetrinn.

  Les mer

 • Smittsom hjernehinnebetennelse påvist i Lenvik

  Oppdatert: Ingen sammenheng mellom barnedødsfall.

  Les mer

 • Eiendomsskatt 2016

  Liste over retakserte eiendommer i Lenvik kommune er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Listen er tilgjengelig både på rådhuset og på hjemmesiden.

  Les mer

 • Endret åpningstid kundetorget

  Fra 1. mars gjøres det endring i åpningstid for kommunens kundetorg og sentralbord. Ny åpningstid vil være fra kl. 09.00 til kl. 15.00.

  Les mer

 • Hovedopptak barnehager

  Samordnet hovedopptak i kommunale og private barnehager 2016/2017 har søknadsfrist 1. mars. Søknadsskjema fylles ut elektronisk.

  Les mer

 • Åpent møte om "byområdet Finnsnes"

  I forbindelse med arbeidet med kommunedelplan «byområdet Finnsnes», arrangeres det ett åpent møte i auditoriet i Kunnskapsparken, tirsdag 2. februar kl. 18.00

  Les mer

 • Kommunestyrets budsjettdokumenter

  Rådmannens forslag til kommunens samlede styringsdokument, med styringsmål, budsjett 2017 og økonomiplan for perioden 2017-2020 er nå lagt frem for politisk behandling.

  Les mer

 • Egengodkjent kystsoneplan

  Lenvik kommunestyre egengodkjente i møte 10. september kystsoneplan for Lenvik. Planen omfatter alt sjøareal i kommunen, unntatt to arealer der det foreligger innsigelser.

  Les mer

 • Informasjonskampanje om vold i nære relasjoner

  Mange grove kriminelle handlinger foregår i det skjulte og blir aldri kjent for politiet. Nå lanseres informasjonskampanjen "Hvor lite skal du finne deg i?" for å forebygge vold i nære relasjoner.

  Les mer