Budsjett 2017

Lenvik formannskap har i møte 29. november 2016 gitt innstilling vedrørende forslag til budsjett for 2017, samt økonomiplan og handlingsprogram for 2017 – 2020.

Forslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i h.h.t. kommuneloven § 45.3 og § 44.7 i Lenvik rådhus, kundetorget, i tiden 1.12. – 15.12.2016. Kunngjøring skjer i hht forvaltningslovens 
§ 37.

Eventuelle uttalelser til budsjettforslaget må gis skriftlig til Lenvik kommune v/rådmannen innen 14.12.2016.

Kommunestyret behandler saka i møte 15.12.16.

Formannskapets behandling, og forslag til endringer, bygger på rådmannens budsjettforslag som ble fremlagt formannskapet 25.10.16. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett, med beskrivelse av tiltak, finnes fra side 61 i dokumentet.

Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Som en del av budsjettbehandlingen legges også forslag til betalings- og gebyrregulativ for 2017 frem.

Forslag betalingsregulativ 2017

Under behandling av fsk-sak 69/16 la partiene Høyre, Frp, SP og KrF frem forslag til saldering av budsjett. 

Posisjonens budsjettforslag

Rådmannens forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 ble enstemmig vedtatt. Posisjonens salderingsforslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 

Protokoll fra formannskapets behandling