Egengodkjent kystsoneplan

Lenvik kommunestyre egengodkjente i møte 10. september kystsoneplan for Lenvik. Planen omfatter alt sjøareal i kommunen, unntatt to arealer der det foreligger innsigelser.

Kystsoneplanen er kommuneplanens arealdel for sjøområdene, og fastsetter framtidig arealbruk for sjøarealene ut til en nautisk mil. Planen viser også lokaliteter for oppdrett. Tiltak må ikke være i strid med planens arealformål og generelle bestemmelser, samt bestemmelser knytta til arealformål og hensynssoner, jfr. pbl. § 11-6.

Planen omfatter alt sjøareal i kommunen, unntatt et areal i Durmålsvika og et areal ved Skårliodden. Disse er tatt ut av planen fordi det foreligger innsigelser til arealene. Områdene er vedtatt tatt ut av planen i h.t. pbl. § 11-16, 1. ledd.

Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages, jfr. pbl. § 11-15, 3.ledd.

Mer informasjon om vedtatt plan, planbestemmelser og planbeskrivelse finnes på kommunens side for kommuneplan