Fritidskortet 2016

Lenvik kommune har i 2016/2017 et prosjekt med fokus på utjevning av sosiale forskjeller, inkludering og forebygge frafall i fra fritidsaktiviteter for barn og unge.

Oppdatert 2018: - prosjekt "Fritidskort" er ikke videreført etter 2017

Prosjektet kalles for «Fritidskort» og er en egen støtteordning som skal sikre barn deltakelse på en valgfri fritidsaktivitet i Barnebyen. Målgruppen er barn i Lenvik som ikke kan delta på en fritidsaktivitet fordi familiens inntektssituasjon ikke gir rom for dekning av slike utgifter. Behovene for deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter gjør seg gjeldende med økt alder.

Ordningen gjelder derfor barn i skolealder fra 1. klasse og opp til 18 år. Familien vil kunne søke oss om inntil kr. 3000,- pr barn pr. år knyttet til en konkret fritidsaktivitet (dekning av kontingent og treningsavgift). Hvis barnet/ barna innvilges «fritidskort» får idrettslaget beskjed om dette fra oss, og de fakturerer kommunen for fritidskort. Idrettslagene kan kun fakturere «fritidskortet» med ordinær kontingent og treningsavgift.

I tillegg foreligger det aktivitetsveiledning inn i ordningen for de som har behov for og ønsker det.

Gjennom denne ordningen ønsker kommunen å sikre deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge i familier som har behov for bistand til å håndtere aktivitetsutgiftene. Det er familiens aktuelle økonomiske situasjon som skal være grunnlag for stønaden. Det stilles ikke krav om at inntektsnivået har vært lavt over lang tid osv. Dette innebærer at familier som er i en midlertidig vanskelig situasjon også vil kunne få støtte slik at barnet kan få starte på aktiviteten.

Hvis en familie allerede mottar økonomisk sosialhjelp, kan man kontakte sitt NAV kontor for mer informasjon om støtte til aktivitetskostnader Dette fordi ordningen ikke dekker de som allerede mottar sosialhjelp.

Kontaktpersoner Lenvik kommune:
Tore Coldvin, SLT koordinator, tlf 95254202
Karoline Sandberg, Folkehelsekoordinator, tlf 41254432

Les mer om Fritidserklæringen

Nav.no