Fylkesmannens tilrådning

Onsdag presenterte fylkesmannen i Troms hvordan de ser for seg den fremtidige kommunestrukturen i Troms. Konklusjonen er at bare de tre bykommunene i Troms som oppfyller kravene i kommunereformen. Fylkesmannen anbefaler overfor Stortinget at alle kommunene på Senja bli en enhet fra 1. januar 2020.

Tilrådningen fra fylkesmannen er basert på fakta fra SSB, KOSTRA, kommunenes egne rapporter og rammer lagt av regjeringen. Uavhengig av positive kommunestyrevedtak, tilrås det at Stortinget slår sammen kommunene Lenvik, Berg, Tranøy og Torsken, med virkning fra 1.1.2020.

Her kan du lese fylkesmannes rapport

I fylkesmannens vurdering av Lenvik kommune (side 169-177), heter det i konklusjonen at kommunen oppfyller langt på vei kommunereformens mål om at en kommune skal evne og sikre en bærekraftig samfunnsutvikling. Kommunen har utfordringer med å oppfylle målet om å være en bærekraftig og økonomisk robust kommune, men vil kunne klare å nå dette målet fremover i tid. Lenvik kommune leverer på de fleste sektorer gode og likeverdige tjenester i tråd med lovfastsatte krav til innbyggerne. Omfanget av interkommunalt samarbeid er betydelig. En ytterligere utvidelse av dette vil ikke være i tråd med kommunereformens mål om å styrke lokaldemokratiet og ruste kommunen for flere oppgaver. Fylkesmannen tilrår at Lenvik kommune tar opp prosessen med kommunene Tranøy, Torsken og Berg med sikte på sammenslåing til en ny kommune fra 1.1.2020. Fylkesmannen tilrår at Stortinget vedtar en slik sammenslåing fra 1.1.2020, uavhengig av positive kommunestyrevedtak.

Kart som viser fylkesmannens tilrådning om fremtidig kommunestruktur
kart

Opptak av hele informasjonsmøtet, dokumenter, kart og presentasjoner finnes på siden til fylkesmannen i Troms.

Fylkesmannen i Troms