Kartlegging av avløpsanlegg

Lenvik kommune har registrert ett stort antall mangelfulle private avløpsanlegg, der det ikke er noen form for rensing. Av nærmere 3000 husstander i kommunen som ikke er tilkoblet kommunalt avløp, er det estimert at 15,4 % av disse er uten noen form for rensetrinn.

Nå starter arbeidet med kartlegge og utbedre anleggene.

Det blir i disse dager sendt ut brev til eiendomsbesittere, som ut i fra registrering i kommunale systemer, tilsynelatende ikke har noen form for rensing i avløpssystemet. Dette vil si manglende slamtank, infiltrasjonsanlegg eller andre løsninger for å få bort det grove materialet i avløpet. De som tilskrives, bes om å gi tilbakemelding på hvordan den reelle avløpsordningen er fra boligen, og evt dokumentere tilstanden.Dersom det eksisterer rensing på anlegget, må dette dokumenteres av fagkyndige. Dersom grunneierne ikke besvarer kommunens henvendelsen innen gitt tidsfrist, vil det antas at avløpsanlegget er uten rensing, og derfor må rehabiliteres til dagens standard.

Det er den som eier avløpsanlegget som er ansvarlig for å sørge for forsvarlig rensing av avløpet. Det er satt krav til rensing tilpasset den enkelte naturområde der avløpet kommer ut. Derfor vil det variere hvilket krav kommunen setter til ditt avløpssystem. Når kommunen har fått bearbeida informasjon fra avløpsanlegga vil den enkelte få nærmere informasjon om hvilke oppgraderinger som kreves. I noen tilfeller kan det være aktuelt å kreve tilkobling til kommunalt anlegg, og der det er mulig vil kommunen jobbe for å utbedre det kommunale anlegget der forholdene ligger til rette for det. 

Oppfølging av avløpsanlegg kommer til å bli gjennomført områdevis (bygd for bygd). Så i praksis betyr det at alle i ditt nærområde vil få denne informasjonen dersom de er registrert uten rensing. Det kan være økonomisk belastende å rehabilitere avløpsanlegg så kommunen oppfordrer naboer til å gå i lag for å organisere felles anlegg. Det vil i mange tilfeller føre til færre utslippspunkter og lavere kostnader. I forløpsplanen under ser dere hvilke tidsfrister som er planlagt for første gruppe med avløpssystem uten rensing:

Tiltak avløpsanlegg

Tidspunkt

Frist

Sende ut informasjon og innhente dokumentasjon

mars 2016

4 uker

Behandle tilbakemelding

april 2016

 

Sende ut varsel om pålegg

mai 2016

august 2016

Sende ut pålegg om rehabilitering av avløpsanlegg

august 2016

mars 2017

Oppfølging av mangelfulle avløpsanlegg kommer til å bli gjennomført områdevis, og Finnsnes sentrum og Rossfjordvassdraget er først ut. 

Rehabilitering av avløpsanlegget er søknadspliktig, og krever ny utslippstillatelse. Dette er en forholdsvis tidkrevende prosess, og det anbefales at planleggingen de starter så fort som mulig. Kommunen har 6 uker til å fullføre vurdering av utslippstillatelsene når alle papirer er korrekt utfylt. For råd og tips angående utslippssøknad, anbefales kontakt med en nøytral fagkyndig (rørlegger).

Det finnes ytterligere informasjon på siden for mindre avløpsanlegg.