Kommunedelplan sentrumsnære områder

Lenvik kommune ønsker innspill til arbeidet med «kommunedelplan for sentrumsnære byområder». Planen skal endelig vedtas i desember 2017.

Lenvik kommunestyre vedtok i sak 14/16 planprogram for arbeidet med «Kommunedelplan for sentrumsnære byområder». Planprogrammet er et arbeidsprogram for gjennomføring av planarbeidet, hvilke alternative utviklings- og utbyggingsretninger som skal utredes som grunnlag for en plan, hva som skal utredes og hvordan medvirkning fra befolkning, politikere, sektormyndigheter og andre.

«Kommunedelplan for sentrumsnære områder» skal være en overordna strategisk arealplan for framtidig utbygging, vern og annen bruk av arealene rundt Finnsnes sentrum. Planarbeidet er igangsatt og plan skal i henhold til framdriftsplan vedtas i desember 2017.

Det vil også bli anledning til å komme med konkrete innspill, forslag og ønsker til arealbruk, ulike utbygginger, områder som bør sikres som framtidige friluftsområder osv.

Siden for "påbegynt planarbeid" vil oppdateres kontinuerlig med relevant informasjon i prosessen.

Gå til siden for kommunedelplan sentrumsnære områder