Lenvik kommune søker boliger

Lenvik kommune arbeider med boligfremskaffing og oppfølging av vedtatt boligsosial handlingsplan. Som del av dette arbeidet, ønsker kommunen tilbud på tilvisningsrett fra private firma på 30 utleieenheter, integrert i ordinære bomiljø.

Utviklingsarbeidet gjøres i dialog med Husbanken, og ved avtale om kommunal tilvisningsrett kan utbygger etter søknad få fullfinansiert aktuelle prosjekt med gunstig grunnlån fra Husbanken.

Kommunen arbeider med at flere kommunalt disponerte boliger integreres i ordinære bomiljø. Hovedfokus bør være mindre leiligheter integrert i ordinære bomiljø, lokalisert sentrumsnært i kommunen (Finnsnes og Silsand), fortrinnsvis 2-roms og 3-roms-leiligheter.

Arbeidet har sin hjemmel i boligpolitisk handlingsplan. Her heter det bl.a. en av de største boligpolitiske hovedutfordringene kommunen står ovenfor er at det ikke bygges nok egnede boliger i kommunesenteret Finnsnes. Det vises til at det er behov for boliger til ulike formål og til ulike målgrupper. For at Lenvik skal kunne imøtekomme boligbehovene i kommunen som er beskrevet i blant annet boligpolitisk handlingsplan, har kommunen behov for samhandling med private aktører vedrørende utbyggingsprosjekter i årene som kommer.

Lenvik kommune ønsker å få tilbud på leieboliger og boligkonsepter fra utviklere og utbyggere av boligprosjekter, i en så tidlig fase som mulig. Målsettingen for kommunen er at tiltakene kan utløse flere boligprosjekter. Boligene kan være oppføring av nybygg og/eller kjøp/rehabiliteringsprosjekter. Aktuelle prosjekt/konsept kan være på ulike stadier i prosessen, og trenger ikke å være ferdig prosjektert.

Les mer om kommunens behov, og praktiske detaljer for ordningen på siden for boligfremskaffing og utleieprosjekter