Nye trafikale endringer

Fra mandag 20. juni blir det på ny endringer for hvordan trafikkavviklingen til øvre deler av Helsesenterveien skal gjennomføres. Nå begynner arbeidene straks også i Skogenveien, og på Gisundbrua.

HELSESENTERVEIEN - HÅGEN
Siden skolene har tatt sommerfri, vil antallet gående, biler og busser som blir berørt av gravearbeidene i øvre deler Finnsnes sentrum, bli kraftig redusert. Men fortsatt er det viktig å være oppdatert på hvordan det ønskede trafikale mønsteret skal være fremover.

Den største endringen for uke 25 er at Hågenveien gjenåpner, og blir hovedferdselsåre inn til viktige funksjoner slik som legevakt, Finnsnes omsorgssenter, fødestua, de kommunale barnehagene og SFO ved FIBA. Årsaken er at området rundt busstoppet nedenfor skolene, nå blir stengt for gjennomkjøring.

Trafikk til Heimly barnehage og Hero mottakssenter skjer (frem til mandag 20. juni) via nedre del av Sven Eidissens vei og Helsesenterveien. Fra tirsdag 21. juni legges det opp til adkomst til Heimly ved kjøring over parkeringsplassen på Heimlymyra, og langs kort strekning av nedre del av Helsesenterveien.
Kart
Parkveien, og nedre del av Helsesenterveien vil fortsatt være stengt for gjennomkjøring, - etter planen frem til 6. juli.

SJØGATA - RINGVEIEN
For å lette adkomst til bl.a. Rema 1000, er Sjøgata, fra Innerneset til Olderhamna, nå åpnet for alminnelig ferdsel, i begge retninger. (Denne strekningen har tidligere vært forbehold kun buss og taxi.) De øvrige arbeidene i området fortsetter som tidligere, med innsnevring og lysregulering, og Hans Karolius vei vil fortsatt være stengt.
kart
Følgende kjøremønster gjelder fortsatt i området:
- Kunder til Handelsparken (Biltema, Kiwi & Europris) benytter adkomst fra Storgata.
- Avkjøring til InDecor og bingoen blir smalere enn vanlig, men kjørbar. Kunder til disse, samt beboere, benytter adkomst fra Storgata.
- Sjøgata blir lysregulert i områder der gravearbeidene pågår..
- Kunder til Rema 1000, Statens Hus, Austadbygget etc. kan benytter adkomst via Ringveien/Sjøgata, og langs trase som avmerket på kartet over.
kart

SKOGENVEIEN - SANDVIKVEIEN
Arbeidet med å frese opp asfalt vil starte i Skogenveien i uke 25, dvs fra 20. juni. Dette arbeidet er beregnet å ta ca en uke, og fra 27. juni starter gravearbeidene også her. Arbeidet starter i nedre del av Skogenveien, ved kryss opp til Mellomlia. Det betyr at Skogenveien fra uke 26 vil bli stengt for gjennomkjøring. Omkjøring skjer via FV 86, innfartsveien. Det tillates begrenset kjøring til eiendommene, men fartsgrense er satt ned til 30 km/t. Det må påregnes perioder med ventetid, men i all hovedsak vil veien holdes åpen. Når arbeidet krever det, vil veien i perioder bli helt stengt, slik som ved stikkrenneskifting etc. 

Arbeidene i Sandvikveien går fremover som normalt, og foreløpig er det ingen større endringer.

GISUNDBRUA
Oppgraderingsarbeidet på Gisundbrua starter mandag 27. juni, og vil vare til ut september. I noen helger i august vil brua bli stengt for kjøretøy med akseltrykk over 3.5 tonn. Dette kan man lese mer om på vegvesenets egne nettsider

Lenvik kommune, og entreprenørene TP Maskin AS, Målselv Maskin AS og Norvald Jørgensen AS, oppfordrer alle som ferdes i Finnsnes-området til å være tålmodig, og spesielt ta hensyn til myke trafikanter.

Les mer om arbeidet med oppgradering av kommunale veier og legging av fjernvarmerør:

Kartlegging privat vann og avløp

Oppstart fremføring fjernvarme

Finnsnes fjernvarme hjemmeside

Finnsnes fjernvarme