Sarabakken boligområde, Silsand

Lenvik kommune starter opp forhandlinger om utbyggingsavtale med tiltakshaver, for nytt planlagt boligfelt på Silsand.

Det vises til Lenvik kommunestyrets prinsippvedtak 20/07 vedtatt 26.4.2007 (Forskrift om bruk av utbyggingsavtaler i LK). I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om følgende utbyggingsavtaler:

Boligområde Sarabakken; Silsand gnr. 60 bnr. 4, 514, 515, m.fl.

Grunnlag for forhandlingene er reguleringsendring nr. 201401 «Boligområde Sarabakken», egengodkjent 17.3.2016. Parter i forhandlingene er Lenvik kommune v/Plan- og tekniske tjenester, og tiltakshaver/grunneier Geir-Tony Andreassen.

Formålet med avtalen er å gjøre boligområdet byggeklart i henhold til reguleringsplanens bestemmelser. Sentrale punkter i forhandlingene er fordeling av ansvar for gjennomføring av nødvendige adkomstvei og offentlig VA-anlegg.

Fremforhandlete avtaler vil bli lagt ut til offentlig ettersyn, og inngåtte avtaler vil bli kunngjort.

Nærmere opplysninger om arbeidet med avtalene kan fås ved henvendelse til Lenvik kommune, Plan- og tekniske tjenester, saksbehandler sylvia.friedrich@lenvik.kommune.no eller ved henvendelse til postmottak@lenvik.kommune.no.

Mer informasjon om plan og området etc finnes under Område- og reguleringsplaner