Tar grep mot svart arbeid

Lenvik kommune er stor innkjøper av tjenester fra næringer der risikoen for grov arbeidskriminalitet er stor. Nå blir det tatt strategiske grep mot svart økonomi.

Som følge av endringer i anskaffelsesregelverket fra 2017, skal innkjøpsreglementet i Lenvik kommune revideres. Det er et komplisert regelverk rundt offentlige anskaffelser, hvor det må tas mange hensyn og vurderinger slik at man manøvrerer riktig og sørger for å unngå at useriøse og kriminelle aktører får oppdrag når anskaffelser skal gjennomføres.

Som stor innkjøper skal kommunen bruke innkjøp som strategisk virkemiddel for å påvirke miljø, arbeidsliv og fagopplæring i en positiv retning. Å ta forholdsregler for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet er et stort samfunnsansvar som i særdeleshet påligger innkjøp i offentlig sektor. Å tildele useriøse aktører oppdrag har store konsekvenser. Svart arbeid og arbeidslivskriminalitet undergraver rettferdig konkurranse og arbeidstakernes rettigheter.

Omfanget og utbredelsen av arbeidslivskriminialitet er økende og spesielt stor i enkelte bransjer. Beregninger basert på undersøkelser fra 2014 anslår et skattetap i landet på 63 milliarder kroner hvert år på grunn av svart arbeid. Det offentlige er en stor oppdragsgiver innenfor mange tjenester og dette medfører at kommuner er en potensiell honningkrukke for useriøse tilbydere.

Viktige samfunnsaktører som KS, LO, NHO, Unio, YS og Skatteetaten har gjennom sitt arbeid i Samarbeidet mot svart arbeid (SMSØ) utarbeidet ti strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommuner og fylkeskommuner. Lenvik kommune ønsker å medvirke til en bærekraftig miljøutvikling, en forsvarlig utvikling i arbeidslivet og etablering av flere lærlingeplasser gjennom sin innkjøpspolitikk. Ved å innarbeide de ti strategiske grepene i Lenvik kommunes innkjøpsreglement og anskaffelsesrutiner, kan kommunen aktivt bidra i dette arbeidet lokalt. Dette vil bidra til å sikre bevisstgjøring og økt fokus på området.

Dette er de foreslåtte ti strategiske grepene for å hindre svart økonomi og arbeidskriminalitet; 

1.Ta et klart standpunkt: Vi skal ikke ha svart økonomi eller arbeidslivskriminalitet i våre anskaffelser.
2.Rett innsatsen der risikoen er størst
3.Gå konkret til verks – sjekk at leverandører faktisk har alt på plass
4.Begrens antall ledd i kontraktskjeden
5.Sett krav til fagkunnskap
6.Vit hvem som arbeider for oss
7.Vit hvem vi betaler til
8.Krev innsyn i relevante skatteopplysninger
9.Gjennomfør kontroller
10.Bruk de gode verktøyene som finnes (sjekk gjerne ut anskaffelser.no/seriøsitet)

Lenvik kommunes anskaffelsesreglement er for tiden under revisjon. Lenvik formannskap vedtok i møte 29. november enstemmig at de ti strategiske grepene legges inn som en overordnet strategi i dette anskaffelsesreglementet.

Saken avgjøres endelig av kommunestyret 15. desember.