Trafikkbildet i starten av juli

Ved inngangen til juli er det små endringer på områder som blir berørt av fjernvarmeutbyggingen, og kjøremønster i Finnsnes sentrum. Arbeidene på Gisundbrua startet i dag, men her blir det litt reduksjon i omfang av lysregulering de første par ukene.

RINGVEIEN FORTSATT ENVEISKJØRT
Hans Karolius vei er nå åpnet, og Ringveien er blitt enveiskjørt, retning Meierigata. Fra ettermiddag/kveld tirsdag 5. juli vil krysset Ringveien/Erling Nilssens vei (gul sirkel på kart) være stengt. Veien vil åpnes igjen på morgenen 6. juli.
kart

INGEN ENDRINGER FOR HELSESENTERVEIEN
Det er ikke spesielle endringer for kjøremønster rundt Helsesenterveien, og trafikken til og fra øvre deler av veien skal forsatt gå via Sandvikveien og over Hågen.
Les forrige ukes status her

INGEN ENDRINGER FOR SKOGENVEIEN/SANDVIKVEIEN
Gravearbeidene fortsetter i nedre del av Skogenveien, og veien er fortsatt
 stengt for gjennomkjøring. Omkjøring skjer via FV 86, innfartsveien. Det tillates begrenset kjøring til eiendommene, men fartsgrense er satt ned til 30 km/t. Det må påregnes perioder med ventetid, men i all hovedsak vil veien holdes åpen. Når arbeidet krever det, vil veien i perioder bli helt stengt, slik som ved stikkrenneskifting etc. 

Arbeidet i Sandvikveien fortsetter og den er fortsatt stengt for gjennomkjøring. Det er kun er lovt med kjøring til eiendommer på deler av strekningen, og på lik linje med Skogenveien kan den i perioder bli helt stengt ved stikkrenneskifting etc.

GISUNDBRUA
Oppgraderingsarbeidet på Gisundbrua startet 1. juli. Brua vil ha ett kortere strekk med kun en kjørebane, og vil bli lysregulert frem til 15. september. Frem til 15. juli vil imidlertid innskrenking av kjørebane, og lysregulering gjelde mellom kl 07.00 og 21.00. Brua vil dermed ikke være lysregulert mellom 21.00 og 07.00. Etter 15. juli vil det bli lysregulering hele døgnet.

De innledende arbeidene vil bestå i å montere stillas under brua. I denne perioden vil en kortere stekning av brua bli lysregulert i ett felt. Det skal monteres stillas på begge hovedspenn på brua, så lysregulert felt vil bli flyttet ut fra hvilket spenn monteringen foregår på.

Etter at montering av stillaser og oppmåling av brua er foretatt (1-2 uker) vil selve rehabiliteringsarbeidene starte opp og lysregulert felt vil da bli utvidet til å gjelde forbi de to fugene på toppen av brua. Lengden på lysregulert felt vil være ca 180 meter. I forbindelse med denne utvidelsen vil det bli etablert parkeringslommer for utrykningskjøretøy.

Eventuell spesialtransport med bredde over 3 meter må varsles SVV. Over fuger vil det bli plassert midlertidige bruer med fri bredde på 3 meter, disse må løftes vekk ved eventuell spesialtransport.

Som tidligere informert om vil brua stenges for kjøretøy over 3.5 tonn i to helger. Dette vil ikke skje før i august og varsling vil bli sendt ut minimum en uke i forkant.

Trafikken kan også bli manuelt dirigert i perioder.

Les mer på vegvesenets egne nettsider