Trafikkbildet ved skolestart

Mandag 22. august starter skolene opp etter ferien, og elevene ved Finnsnes Barneskole (FIBA) og Finnsnes Ungdomsskole (FUSK) vil fortsatt bli berørt av arbeidene med legging av fjernvarmerør og opprusting av kommunale veier. Men det aller meste er klart!

Adkomsten til skolen er klar fra og med skolestart. Helsesenterveien er for det meste asfaltert, og det er etablert rundkjøring og avstigningsplasser ved parkeringsplassen ved FIBA. Det er også etablert ny løsning for av-/påstigning fra personbiler ved busstopp i Helsesenterveien. Siden selve parkeringsplassen ved FIBA ikke er ikke utvidet, anmodes de som ikke trenger å kjøre bil helt frem til skolen, om å parkere andre steder. Dette gjelder både ansatte ved skolene, foresatte og andre besøkende.

Det meste av asfalteringsarbeider er gjennomført, men det gjenstår fortsatt endel, spesielt på fortauene.

KJØRING TIL SKOLENE

De minste elevene kan kjøres helt opp til barneskolen. Her er det nå etablert en rundkjøring. Dette for å unngå ryggende biler i sonen der barn slippes av. Rundkjøringen er i to felter, og høyre felt benyttes til avstigning. Det anmodes om at stopp for av-/påstigning gjøres kortest mulig, slik at det ikke blir kødannelse og ventende biler. Ingen deler av rundkjøringen skal benyttes til parkering!! 
rundkjøring fiba

Busstoppet i Helsesenterveien har fått ny funksjonalitet, og også her gjelder regelen om raskest mulig stopp for av-/påstigning. Heller ikke her er det anledning til å parkere. Elevene som går ut av biler benytter fortau på venstre side. De skal ikke krysse veien foran eller bak parkerte busser!! Det er gangfelt i hver ende av fortauet.
busslomme

gangfelt

Krysset i Øvre Hamna er flyttet og har fått ny utforming.
flyttet kryss

GÅENDE/SYKLENDE FRA GRANLIA (OG ANDRE BOLIGFELT VESTOVER)
I forbindelse med anleggsarbeidet i Helsesenterveien er veien stengt i krysset ved Hågen.
veiarbeid

Det betyr at alle myke trafikanter må benytte trasè på oversiden av helsesenteret/DMS.
trase for sykkel og gående


BUSSLØSNINGER

Elever Stormyra, FIBA/FUSK
Skolebuss kommer fra FV 86 og inn på «gammelveien» ved MIX-kiosken Finnfjordbotn. Bussen kjører til Stormyra, inn på Kleivaveien (andre avkjøring), og tar en runde gjennom Kleivaveien og ut på Skogenveien, tilbake til Mix-kiosken og ut på FV 86, følger denne til Finnsnes sentrum. Avgang fra holdeplass «Kleiva» ca. kl 08:18 (rute 307).
Kart stormyra
Elever Lunde, FIBA 
Elever fra Lunde, samt 2 elever i Skogenveien 64/68, hentes i krysset ovenfor Skogen Barnehage (Stranda) av minibuss 16-seter. Denne kommer opp fra FV 86, snur i krysset og kjører ned på FV 86 igjen. Avgang herfra 08:10. Bussen kjører FV 86 ned til Finnsnes og opp til skolen med disse elevene. 
Hjemskyss: Lunde kjøres først, deretter Mellomlia. Denne ordningen forventes å gå ut september (omtrent), til veien er ferdig opp til Stranda.
kart lunde
Elever fra Mellomlia, FIBA 
Minibuss 16 seter kommer opp fra FV 86 ved Bilsenteret. Plukker opp elevene fra Mellomlia i krysset Otterveien/Skogenveien klokka 08:25, kjører ned igjen til FV 86 og deretter til skolen. Hjemskyss på ettermiddagen vil det kjøres først til Lunde, deretter Mellomlia.
Denne ordningen forventes å gå ut august, til veien er ferdig asfaltert mellom Hamna og Otterveien. Etter dette vil strekningen Mellomlia - Sandvikveien - Hamna trafikkeres av ordinær stor skolebuss (Rute 307 og evt flere ved behov).
kart mellomlia

Lenvik kommune, Finnsnes barneskole og Finnsnes ungdomsskole ønsker alle en flott skolestart!

Les mer om skolestart mandag 22. august