Utleieprosjekter i Lenvik

Lenvik kommune har behov for flere utleieboliger og ønsker å inngå samarbeid med private aktører i dette arbeidet. Kommunen er i dialog med Husbanken vedrørende mulig bruk av virkemidler.

Lenvik kommune trenger flere kommunale og private utleieboliger. Kommunen har vedtatt en boligpolitisk handlingsplan 2015-2020. Les planen her

Kommunen er i dialog med Husbanken vedrørende mulig bruk av ulike virkemiddel i forhold til aktuelle målgrupper.

Lenvik kommune ønsker tilbud på leie av ordinære boliger integrert i ordinære bomiljø. Det vises til at det er behov for boliger til ulike formål og til ulike målgrupper. For at Lenvik skal kunne imøtekomme boligbehovene i kommunen som er beskrevet i blant annet boligpolitisk handlingsplan, har kommunen behov for samhandling vedrørende utbyggingsprosjekter i årene som kommer.

Kommunen arbeider med at flere kommunalt disponerte boliger integreres i ordinære bomiljø. Hovedfokus bør være mindre leiligheter integrert i ordinære bomiljø, lokalisert sentrumsnært i kommunen (Finnsnes og Silsand), fortrinnsvis 2-roms og 3-roms-leiligheter.

Lenvik kommune ønsker å få tilbud på leieboliger og boligkonsepter fra utviklere og utbyggere av boligprosjekter, i en så tidlig fase som mulig. Målsettingen for kommunen er at tiltakene kan utløse flere boligprosjekter.

Boligene kan være oppføring av nybygg og/eller kjøp/rehabiliteringsprosjekter. Merk: Aktuelle prosjekt/konsept trenger ikke å være ferdig prosjektert. Prosjektene kan være på ulike stadier i prosessen.

Husbanken er en viktig støttespiller for kommunene i arbeidet med boligfremskaffelse. Husbankens virkemidler kan gi muligheter for utviklere/utbyggere å oppnå gunstig finansiering. For nærmere info se Husbankens hjemmesider

Tilbud med beskrivelse av mulige/aktuelle prosjekt kan sendes til Lenvik kommune. For mulig innmelding av tilbud i 2016, settes en innmeldingsfrist til 15.8.2016. (beskrivelse av aktuelle leiligheter/konsepter for utbygging). De som melder inn aktuelle tilbud vil bli kontaktet og holdt orientert om videre prosess.

For nærmere informasjon, kontakt boligkonsulent Yngvar S. Svensen, mobiltlf. 480 38 490 E-post