Arkiv 2017

 • Prisdryss i kommunestyret

  Kulturverngruppa på Gibostad og Patrick Holmstad og Erling Stangnes ble tildelt Lenvik kommunes kulturpris, og Barn- og unges kulturpris for 2017. For bygdesamfunnet på Gibostad var det andre utmerkelse på to dager.

  Les mer

 • Frivillighetspris til Gibostad

  Gibostad og omegn grendeutvalg vant på vegne av hele Gibostad Troms fylkes Frivillighetspris for 2017. Prisen ble delt ut på fylkestingsmøtet i Tromsø onsdag 13. desember, og er på kr 25 000,-.

  Les mer

 • Planforslag kommunedelplan

  «Kommunedelplan for bynære områder» skal være en overordna strategisk arealplan for framtidig utbygging, vern og annen bruk av arealene rundt Finnsnes sentrum. Det skal nå arbeides ut et konkret planforslag, og alle kan komme med innspill og forslag.

  Les mer

 • Rådmannens forslag til budsjett

  Rådmannen la tirsdag frem sitt forslag til økonomiplan de neste fire årene, og budsjett for 2018. Budsjett og økonomiplan skal behandles politisk. Kommunestyret fatter endelige vedtak 14. desember.

  Les mer

 • Gang- og sykkelvei Silsand - høring

  Reguleringsplanen for gang- og sykkelvei fra Best-stasjonen til Islandsbotn er lagt ut til offentlig ettersyn. Planen legges ut i samarbeid mellom Statens vegvesen, Troms fylkeskommune og Lenvik kommune  Fristen for å sende inn merknader er 5. desember.

  Les mer

 • Tufteparken snart på plass

  Tufteparken er et lavterskel tiltak for uorganisert idrett og folkehelsen. Arbeidet med å etablere regionens første Tuftepark er godt i gang, og i løpet av høsten er apparatene på plass.

  Les mer

 • Influensavaksine høsten 2017

  Det er tid for den årlige influensavaksinen, og helsesøstertjenesten tilbyr nå en siste runde med vaksinering mot influensa og pneumokokkinfeksjon.

  Les mer

 • Ferie for alle - Haraldvollen

  Troms Røde kors inviterer til "Ferie for alle" – et gratis ferietilbud til barn og barnefamilier med svak økonomi. Søknadsfrist er 15. oktober.

  Les mer

 • Årets strandrydding

  Årets strandrydding er straks i gang, og Lenvik kommune søker frivillige til å delta i arbeidet. Aksjonen vil vare fra slutten av august og til midten av september.

  Les mer

 • Skolestart høsten 2017

  Mandag 21. august er det skolestart for grunnskolene i Lenvik kommune. Her finner dere en oversikt over starttidspunkt ved skolene.

  Les mer

 • Er gjerdet på riktig side av grensa?

  Statens vegvesen opplever stadig oftere at gjerder settes opp for nært riks - og fylkesvegene, uten at det er gitt tillatelse til dette. Les mer om om regelverket som gjelder for gjerder satt opp langs offentlig vei.

  Les mer

 • Tidligstemmegivning

  Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september. I Lenvik er det også valgdag søndag 10. september. Men allerede fra 1. juli kan du avgi din stemme.

  Les mer

 • Reduksjon av praktisk bistand

  Grunnet utfordringer ved ferieavvikling og begrenset tilgang på kvalifiserte sommervikarer i hjemmetjenesten, reduserer også i år Lenvik kommune omfanget av husvask i sommermånedene. Endringen skal bidra til å sikre at brukerne får nødvendig helsehjelp og personlig pleie.

  Les mer

 • Bestilling av situasjonskart

  Innbyggerne og eiendomsbesittere kan selv bestille situasjonskart av eiendommer i Lenvik kommune. Tjenesten er gratis, og fremgangsmåten er ganske enkel.

  Les mer

 • Hva er viktig for deg?

  Helse- og omsorgstjenestene i Lenvik kommune ønsker å lære, og på den nasjonale «Hva er viktig for deg-dagen?» tirsdag 6. juni stiller vi dette spørsmålet for å få vite hvordan vi kan gjøre brukernes hverdag bedre. Du vil treffe oss på DMS og Amfi kjøpesenter.

  Les mer

 • Bli frivillig aktivitetsvenn

  Å være aktivitetsvenn er enkelt. Du trenger bare å gjøre noe du liker, sammen med en som har demens. Dere kan gå tur, spille spill, gå i teater eller på kino, fiske, male, eller bare møtes for en kopp kaffe og en prat.

  Les mer

 • Lenvik kommune søker tilsynsførere for barn i fosterhjem

  Lenvik interkommunale barneverntjeneste søker personer som kan være tilsynspersoner (tilsynsførere) for barn i fosterhjem.Barneverntjenesten skal føre tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem frem til fylte 18 år. En tilsynsfører skal opprettes for det enkelte barnet og Lenvik Interkommunale Barneverntjeneste har stort behov for tilsynspersoner.

  Les mer

 • Brukerundersøkelser er i gang

  Lenvik kommune er i gang med årets brukerundersøkelser blant sine innbyggere. Omkring 1 400 personer vil få tilbud om å gi sitt syn på Lenvik kommunes tjenestetilbud innenfor flere sektorer.

  Les mer

 • Brukerundersøkelser er i gang

  Lenvik kommune er i gang med årets brukerundersøkelser blant sine innbyggere. Omkring 1 400 personer vil få tilbud om å gi sitt syn på Lenvik kommunes tjenestetilbud innenfor flere sektorer.

  Les mer

 • Slutt på gratis el-bil parkering

  Fra 1. april 2017 innføres parkeringsavgift også for el-biler på kommunale avgiftsbelagte plasser. Denne kjøretøygruppen har frem til nå vært fritatt (nei, dette er ikke kommunens aprilspøk:-) ).

  Les mer

 • Hovedopptak barnehager

  Barn som er født innen 30. november 2016 har lovfestet rett til plass i hovedopptaket 2017 når det søkes innen fristen 1. mars, og barnet ikke har plass fra før. Søknad gjøres elektronisk.

  Les mer

 • Overskudd også i 2016

  For tredje år på rad går Lenvik kommune med overskudd. Tallene for 2016 viser ett overskudd på nær 10 millioner.

  Les mer

 • Ny forskrift om feiing og tilsyn

  Lenvik kommune har utarbeidet forslag til lokal forskrift for å dekke utgifter kommunen har med gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

  Les mer

 • Myter eller fakta i havbruksnæringa

  Fredag 24. februar arrangeres havbrukskonferansen «Myter eller fakta i havbruksnæringa». Konferansen arrangeres i et samarbeid med Lenvik kommune, Sjømatklyngen Senja, LeverandørUtvikling Troms og Blått kompetansesenter Nord.

  Les mer

 • Nytt nødnett

  Fra kl 10.00 onsdag 8. februar ble Finnsnes Interkommunale legevakt koblet fullt ut til det nye nødnettet. Dette betyr blant annet at legevaktsentralen begynnerå bruke egne kontrollrom tilsluttet nødnett for mottak av henvendelser til legevakt/116 117.

  Les mer

 • Lenvik synker med 12 centimeter

  Fra 1. mars 2017 skifter vi til nytt høydereferansesystem i Lenvik kommune. Da blir hele kommune liggende inntil 12 centimeter dypere i havet enn vi er vant til, og alle fjelltopper får redusert høyden sin i varierende grad.

  Les mer

 • Veileder mot hatkriminalitet

  Lenvik kommunestyre vedtok i k-sak 139/16 denne kommunale veileder mot forebygging av radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.Veilederen angir kortfattet informasjon om hvordan vi kan forebygge fremtidig radikalisering og utvikling av voldelig ekstremisme.

  Les mer

 • Forskriftsendring elgvald

  Vilt- og utmarksnemnda i Lenvik kommune har iverksatt prosess med å redusere minstearealet for godkjenning av elgvald og tildeling av fellingstillatelse på Lenvik fastland. Forslaget medfører endring av lokal forskrift.

  Les mer

 • Kommunen trenger avlaster-familier

  Lenvik kommune trenger flere avlaster-familier til barn og ungdommer med særlige behov. Er du omsorgsfull og har litt ledig tid, er kanskje dette noe for deg og din familie.

  Les mer

 • Nye parkeringsregler i 2017

  Fra nyttår skjer en del endringer innenfor regelverk om parkering. Målet med endringen er å få likest mulig regler for private og offentlige parkeringstilbydere, samtidig som det blir enklere og bedre for forbrukerne, bl.a. med en ny klagenemnd.

  Les mer

 • Forskrift om rett til opphold i sykehjem

  Som følge av endringer i lovverk vedrørende rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, har kommunen utarbeidet kriterier for tildeling av plasser. Utvalg for helse og omsorg vedtok legge saken ut for høring med frist 9. januar 2017.

  Les mer

 • Innmelding grunnskole 2018

  Barn som er født i 2012 er skolepliktige fra høsten 2018. Frist for innmelding, og søknadsfrist SFO, er 1. desember.

  Les mer

 • Reduserte åpningstider

  Også sommeren 2017 vil en del enheter og avdelinger i Lenvik kommune ha redusert åpningstid.

  Les mer