Er gjerdet på riktig side av grensa?

Statens vegvesen opplever stadig oftere at gjerder settes opp for nært riks - og fylkesvegene, uten at det er gitt tillatelse til dette. Les mer om om regelverket som gjelder for gjerder satt opp langs offentlig vei.

Statens vegvesen vedlikeholder ikke bare veien, men også sidearealene. Dette innebærer blant annet kantklipp, normalt to ganger i sesongen. Klippebredden varierer mellom tre og ti meter, avhengig av hvor eiendomsgrensa går. Forfalte gjerder som ligger i grøftene fører i enkelte tilfelle til at de ikke får gjort nødvendig kantklipp. De kan også skade utstyr og maskiner.

I tillegg utfører Statens vegvesen en rekke andre oppgaver, som grøfting, rydding av skog og inspeksjon av stikkrenner – arbeid som vanskeliggjøres av gjerder som står for nært veien, eller som har forfalt og er ødelagt. Gjerder som ikke er satt opp i henhold til regelverket kan dessuten være til fare for trafikantene, spesielt gående og syklende.

Kort om regelverket
Gjerde kan ikke settes opp nærmere veien enn eiendomsgrense, og aldri nærmere veien enn tre meter fra veikanten (hvitstripa). Minsteavstanden gjelder også for gjerder som
er satt opp for å holde husdyr borte fra veien. Statens vegvesen kan kreve ulovlig oppsatte gjerder fjernet eller flyttet på eiers regning og risiko. Dette er beskrevet i veglovens veglovens §§ 44, 45 og 47.

Forskrift om gjerde ved offentlig vei sier hvilke gjerdetyper som kan brukes og hvordan disse skal vedlikeholdes. Når det gjelder flyttbare elektriske gjerder presiserers det at også
disse omfattes av samme regelverk. Minsteavstanden er satt av hensyn til de som går og sykler. Gjerder plassert i veikanten kan føre til trafikkfarlige situasjoner for myke trafikanter.

Gjerder som er satt opp langs veien skal holdes i forsvarlig stand. Gjerdestolpene skal stå vertikalt, og tråd og netting må være godt strammet. Skadede deler byttes ut, og nødvendige
reparasjoner må skje så fort det er nødvendig. Forfalte gjerder som ikke lenger er i bruk, må fjernes.

Det er ikke tillatt å bruke piggtråd på gjerder ved offentlig vei. Statens vegvesen ber alle som har piggtrådgjerder langs veien om å fjerne disse umiddelbart, da de er til stor risiko og fare, spesielt for myke trafikanter.