Forskrift om rett til opphold i sykehjem

Som følge av endringer i lovverk vedrørende rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, har kommunen utarbeidet kriterier for tildeling av plasser. Utvalg for helse og omsorg vedtok legge saken ut for høring med frist 9. januar 2017.

Stortinget vedtok 13.juni 2016 endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven som gir rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende
bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Kommunen er pålagt å utarbeide kommunale kriterier for tildeling av plasser. Disse skal nedfelles i en kommunal
forskrift som senest skal være trådt i kraft 1.7.2017.

Kommunene har ansvaret for å sørge for kommunale helse- og omsorgstjenester, og at disse tjenestene er forsvarlige. Tjenestemottakerne skal ha krav på nødvendlige og forsvarlige tjenester, uavhengig om de står på en venteliste eller ikke.

Lenvik kommunestyre har 30.06.2016 vedtatt tjenestebeskrivelser med kriterier for de aktuelle områdene forskriften skal dekke sak 64/16. Disse er brukt i forslaget til kommunens lokale forskrift. Den kommunale forskriften vil ikke avvike fra den praksis helse- og omsorgstjeneten har i dag.

Utvalg for helse og omsorg vedtok i sak 54/16 å legge forslag til forskrift ut på høring. Høringsfrist settes til 9. januar 2017.

Forslag til forskrift, med tilhørende dokumenter, er tilgjengelig under siden for Høringer