Forskriftsendring elgvald

Vilt- og utmarksnemnda i Lenvik kommune har iverksatt prosess med å redusere minstearealet for godkjenning av elgvald og tildeling av fellingstillatelse på Lenvik fastland. Forslaget medfører endring av lokal forskrift.

For fastlands Lenvik foreslås det at nytt minsteareal settes til 2.500 daa. For Senjadelen av kommunen foreslås opprettholdelse av dagens minsteareal på 3.000 daa. Begrunnelsen for endringen er blant annet kraftig vekst i elgbestanden, overbeiting i vinterbeiteområdene og målsettinger om bestandsutviklingen.

Kommentarer/merknader til det ingangsatte arbeidet, kan rettes til Lenvik kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes, eller epost postmottak@lenvik.kommune.no

Høringsfrist er satt til 5. februar.

Les høringsnotat og andre dokumenter på siden for høringer