Frivillighetspris til Gibostad

Gibostad og omegn grendeutvalg vant på vegne av hele Gibostad Troms fylkes Frivillighetspris for 2017. Prisen ble delt ut på fylkestingsmøtet i Tromsø onsdag 13. desember, og er på kr 25 000,-.

Troms fylkeskommune har siden 2011 delt ut en pris for å gjøre ære på og hedre frivillig arbeid, med ønske om å synliggjøre hvor viktig frivillig innsats er for et livskraftig og aktivt lokalsamfunn. Prisen deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en særlig innsats for trivsel og livskvalitet lokalt og regionalt. Arbeidet skal være knyttet opp mot frivillig innsats i humanitært, sosialt eller kulturelt arbeid, eller en kombinasjon av disse. Prisen er på 25.000 kroner.

Frivillighetsprisen 2017 ble delt ut under fylkestinget 13. desember 2017.

Begrunnelse
"Miljøet rundt «Gamle Gibostad» er et mangfold av aktive ildsjeler og frivillige lag og foreninger som samlet legger ned en stor dugnadsinnsats for å løfte det felles kulturmiljøet. De skaper stor aktivitet og gjør en samlet dugnadsinnsats for å bevare, restaurere og sette i stand et stort og verneverdig bygningsmiljø. Stedet har stor kulturminneverdi, og det er viktig for ildsjelene at de gamle bygningene igjen tas i bruk. Dette skaper økt frivillig aktivitet, trivsel og attraktivitet i lokalsamfunnet. Eierskapet på bl.a. Gammelbutikken, Smia, Materialhandelen, Brygga og kaianlegget er spredt på de ulike lagene, og mange av ildsjelene er medlemmer i flere av lagene. For Grendelagets lag og ildsjeler er historien om det tidligere hovedsete og strategiske handelsstedet viktig å formidle til gjester og nye generasjoner. Samtidig som bygningene formidler en historie er formidling av glemt kunnskap om ulike håndverkstradisjoner, som for eksempel båtbygging, husflid, lefsebaking osv. viktig for ildsjelene i miljøet. Aktivitetene rundt «Gamle Gibostad» involverer et helt lokalsamfunn, og går foran som gode eksempler både for ivaretagelsen av våre viktige kulturminner, men også tilrettelegging for at alle innbyggerne har gode steder å drive aktiviteter på og styrker fellesskapsfølelsen i et lokalsamfunn.

Med bakgrunn i dette fremmes Gibostad og omegn grendeutvalg som verdig mottaker av frivillighetsprisen 2017 i Troms."

Toralf Nergaard og Hermann Uteng tok i mot prisen, på vegne av Gibostad og omegn grendeutvalg.