Lenvik synker med 12 centimeter

Fra 1. mars 2017 skifter vi til nytt høydereferansesystem i Lenvik kommune. Da blir hele kommune liggende inntil 12 centimeter dypere i havet enn vi er vant til, og alle fjelltopper får redusert høyden sin i varierende grad.

Høydesystemet NN2000, som erstatter det gamle NN54, innføres for øvrig i hele Troms fylke og vil påvirke alle våre kart, tegninger og planer som inneholder høydeinformasjon.
De fleste kartene som Lenvik kommune forvalter digitalt, vil fra 1. mars være basert på den nye høydemodellen. Høydesystemet angir høydegrunnlaget, som forteller hvor mange meter over havet et punkt ligger. 

Variasjonene i Lenvik er altså på mellom 0 og 12 cm, og skyldes nye og mer nøyaktige målinger, tidevannsmålinger, måling av kontrollpunkter med GPS og gravitasjonsmålinger, forklarer fagleder Geodata i Lenvik kommune Harald Bjørhusdal.
- Den vanlige innbygger, og evt "Ti-på-topp"-entusiast vil nok ikke merke at fjelltoppen er blitt lavere, da endringene i høyde kun vil variere mellom 0 cm til 12 cm. Eksempelvis vil Kistefjellets høyde reduseres med 7,1 cm, mens Vassbruna "bare" blir 4,8 cm lavere, sier Bjørhusdal.

Ved byggesøknader der det oppgis høyde som en del av faktagrunnlaget, må imidlertid søkeren oppgi hvilket høydegrunnlag som er lagt til grunn.

Harald Bjørhusdal påpeker at endringen i hovedsak har betydning for profesjonelle brukere av kart, slik som konsulentfirma, ansvarlig søkere, arkitekter og planleggere, entreprenører og andre med behov for nøyaktig høydeinformasjon.
- Disse må kjenne til at objekter i kartet har fått nye høyder og ta hensyn til dette i arbeidet sitt, sier fagleder Bjørhusdal. - Det betyr bl.a. at det må oppgis hvilket høydereferansesystem som er benyttet i det innsendte materialet ved enhver henvendelse til kommunen,  slik at en unngår blanding av data basert på gammelt og nytt høydegrunnlag, avlsutter han.

Landmålere i entreprenørfirma, konsulentfirma mv. bør fortrinnsvis legge inn den nye høydereferansemodellen i sine landmålingsinstrumenter.

Ytterligere informasjon om overgangen fra NN1954 til NN2000 finnes på Kartverkets nettsider.

Les mer