Ny forskrift om feiing og tilsyn

Lenvik kommune har utarbeidet forslag til lokal forskrift for å dekke utgifter kommunen har med gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Etter at den sentrale forebyggende forskriften ble endret i 2016, er det behov for en gjennomgang av Lenvik kommunes lokale forskrift, som var godkjent i 2008.

I hovedsak er det endringen til kravet om hvilke objekt som skal ha feiing og tilsyn som gjør at kommunen må endre og utarbeide en ny lokal forskrift. I tidligere gjeldende forskrift kunne man frita feiing og tilsyn for hytter og fritidshus. Den nye sentrale forskriften om brannforebygging skiller ikke mellom boliger og fritidsbygg som har fyringsanlegg, og det er ikke mulig å frita disse i lokale forskrifter.

Innføring av feiing og tilsyn av hytter og fritidsboliger vil bli innført i fra 2018, og vil medføre økte kostnader for utførelse. Kostnadene og konsekvensene vil bli fremmet i egen sak i løpet av året. Finansieringen av feie- og tilsynstjenester skjer etter selvkostprinsippet. Dette innebærer at inntektene fra brukerbetalingen ikke skal overstige kostnadene forbundet ved tjenesten.

Utvalg for miljø og forvaltning (UMF) har i møte 02.02.2017 behandlet forslag til forskrift som nå legges til offentlig ettersyn, i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.

Frist for å komme med merknader er 15.mars 2017.

Merknader kan gis skriftlig til postmottak@lenvik.kommune.no

Fullstendig forskriftstekst finnes på siden for høringer