Overskudd også i 2016

For tredje år på rad går Lenvik kommune med overskudd. Tallene for 2016 viser ett overskudd på nær 10 millioner.

Rådmannen Margrethe Hagerupsen har gjennom hele 2016 kommunisert at Lenvik kommunes økonomi er stram, men det har vært en forutsetning av regnskapet skal gå i balanse. Når fasit er klar, viser tallene ett overskudd på 9,35 mill. Rådmannen er fornøyd med resultatet, men påpeker at driftsnivået fortsatt er for høyt. – Dette jobbes det med, og selv om årets resultat er bedre enn fjorårets, skal neste års resultat være enda bedre, påpeker rådmannen.

En del regnskapsmessige teknikaliteter er med på å redusere overskuddet, slik som avsetning på 1,3 mill til Kystverket i forbindelse med for mye innkrevd farledsavgift. Også salget av Fjordgård skole til kr 1000 påvirker regnskapet, når den egentlige verdien på 1,2 millioner tas ut av balansen og blir belastet drift. Det var også satt av 4 mill. kroner for lite til avdrag på lån i forhold til minimumsavdragsberegninger.

Økonomisjef Geir-Henning Iversen forteller at regnskapet påvirkes i positiv grad av økte skatteinntekter på 10 millioner, og en mill. i ekstraordinære skjønnsmidler, bl. a. knyttet til kostnadskrevende brukere innenfor psykisk helse og barnevern.

Ordfører Geir-Inge Sivertsen er godt fornøyd med det positive resultatet, Han roser alle virksomheter som har bidratt, og påpeker at det på nesten samtlige rammeområder er mindreforbruk opp mot det budsjetterte.

Regnskapet er nå sendt til revisjon, og deretter legges det frem for politisk behandling. Her skal det avgjøres hvordan fjorårets mindreforbruk skal disponeres. Rådmannen vil innstille på at det aller meste av settes av til disposisjonsfond. Fondenes størrelse er før tilføring av mider fra fjorårets resultat på 27 millioner kroner, og vil kunne øke til 36 millioner.