Planforslag kommunedelplan

«Kommunedelplan for bynære områder» skal være en overordna strategisk arealplan for framtidig utbygging, vern og annen bruk av arealene rundt Finnsnes sentrum. Det skal nå arbeides ut et konkret planforslag, og alle kan komme med innspill og forslag.

Godkjent kommunedelplan fastsetter framtidig arealbruk og er bindende for nye tiltak eller utvidelse av en rekke eksisterende tiltak. Den legger rammene og er styrende for
forvaltning av arealer og utbygging og virksomhet, også for privat utbygging. Den vil i så måte berøre mange. Sentralt i arbeidet med kommunedelplanen vil derfor være å avklare utviklingsretning for ulike arealformål ut fra sentrum, utbyggingsrekkefølge osv. og framtidige hovedtrekk i infrastrukturen i forhold til disse valgene.

Kommunedelplanen for byområdet skal i første rekke være en taktisk plan for framtidig byutvikling, mens områdeplanen og detaljreguleringer i større grad er planer for
gjennomføring. Kommunedelplanen skal utarbeides og behandles i samsvar med plan og bygningslovens kap. 11. Loven gir også rammene for hva som er tillatt, og på hvilke måte forvaltning av arealer og utbygginger kan skje.

Lenvik kommunestyre vedtok i sak 122/17 føringer og hovedtrekk for framtidig utvikling og utbygging i området. På bakgrunn av disse avklaringene skal det nå arbeides ut et konkret planforslag.

Når et planforslag foreligger for behandling, skal gjennomføringa av planarbeidet kunne kontrolleres og etterprøves. Dersom planarbeidet ikke er gjennomført i samsvar med vedtatt planprogram, kan dette medføre innsigelser.

Kartlegginger, dokumentasjons- og utredningsarbeider i tilknytning til planarbeidet, samt kommunestyrets vedtak, er tilgjengelig ved å følge linken under:

Kommunedelplan for bynære områder

Ny informasjon knytta til utarbeidelse av planforslaget vil bli lagt ut fortløpende.

Det er anledning til å komme med innspill og forslag knytta til planarbeidet innen 15.01.18.

Innspill eller merknader må være skriftlig og sendes pr. e-post til postmottak@lenvik.kommune.no eller pr. post til
Lenvik kommune, postboks 602, 9306 Finnsnes.

Husk å merke det du sender inn med "Kommunedelplan bynære områder". Innkomne merknader og innspill m.v. blir journalført i kommunens postlister.