Rådmannens forslag til budsjett

Rådmannen la tirsdag frem sitt forslag til økonomiplan de neste fire årene, og budsjett for 2018. Budsjett og økonomiplan skal behandles politisk. Kommunestyret fatter endelige vedtak 14. desember.

24. oktober fikk kommunestyret presentert rådmannens forslag til budsjett for 2018 og handlings- og økonomiplan for 2018-2021. Med bakgrunn i at Lenvik kommune fra 2020 blir en del av Senja kommune vil dokumentet kun gjelde Lenvik kommunes drift de to første årene i planen. Rådmannen synes likevel det er viktig å synliggjøre konsekvensene av etablert drift inn i Senja for årene 2020 og 2021. Når dokumentet er vedtatt er det Lenvik kommunes arbeidsordre for de to kommende år, der både oppgavene som skal utføres, ressursene som stilles til disposisjon og mål som skal forsøkes oppnådd, er bestemt.

Reglene rundt budsjett og økonomiplan er regulert i kommuneloven og egne forskrifter.

Budsjett og økonomiplanen prioriterer tiltaksgjennomføring med grunnlag i kommunens overordnede planer, kommunedelplaner, temaplaner mv. Disse følges så langt økonomiske rammer tillater og så langt forutsetninger for prioriteringer ikke er endret. Vedlagt budsjettet følger forslag til gebyr- og betalingssatser.

Før budsjett og økonomiplan vedtas, skal det behandles i de folkevalgte organ og innbyggere skal ha anledning til å bli hørt.

Dette er saksgangen for budsjettbehandlingen i 2017:

24.10.2017: Rådmannens forslag til budsjett presenteres for kommunestyret.
02.11.2017: Utvalg for Helse og omsorg (UHO), Utvalg for Miljø og forvaltning (UMF) og Utvalg for Oppvekst og kultur (UOK) behandler budsjett for sine rammeområder.
16.11.2017: Utvalgene (UHO; UMF OG UOK) sluttbehandler budsjettet for sine rammeområder, og gir innstilling til formannskapet.
28.11.2017: Formannskapet behandler dokumentene og gir sin innstilling til kommunestyret.
28.11.-14.12.2017: Innstillingen fra formannskapet og dokumentene er til offentlig høring og innbyggerne kan si sin mening.
14.12.2017: Kommunestyret behandler budsjett for kommende år og økonomiplanen for nest fireårsperiode.

Rådmannens forslag til økonomiplan og budsjett 2018

Forslag betalingssatser og gebyrregulativ 2018

Kommunebarometeret 2017