Slutt på gratis el-bil parkering

Fra 1. april 2017 innføres parkeringsavgift også for el-biler på kommunale avgiftsbelagte plasser. Denne kjøretøygruppen har frem til nå vært fritatt (nei, dette er ikke kommunens aprilspøk:-) ).

I den nye parkeringsforskriften gis kommunene anledning til selv å avgjøre om de skal tilby gratis parkering eller ikke. I forskriftens § 34 heter det; "Kommuner kan innføre betalingsfritak for elektrisk og hydrogendrevet motorvogn på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser."

I forbindelse med  kommunestyres behandling av sak om "Lademulighet og evt. betalingsfritak for elektrisk og hydrogendrevne motorvogner" (kst-sak 18/17), ble følgende vedtak fattet; 

"Lenvik kommunestyre viser til endringer i Parkeringsforskriften og viderefører ikke betalingsfritak for elektrisk og hydrogendrevet motorvogn på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser. Endringen gjøres gjeldende fra 01.04.17.

Kommunestyret viser til avsatte investeringsmidler for etablering av ladestasjoner og vedtar at disse benyttes til å etablere slike anlegg sentralt i Finnsnes sentrum i tilknytning til eksisterende parkeringsplasser jfr. krav i sentral forskrift.

Kommunestyret vedtar å innføre gratis lading av el-biler med maks ladetid 3 timer (saktelading). Ordningen evalueres etter 2 år i forhold til hvordan kostnader og behov utvikler seg.

Kommunestyret ber rådmannen utrede ytterligere investerings- og driftskostnader som følge av endringer i parkeringsforvaltningen og innarbeide disse ved rullering av
økonomiplanen

Framtidig organisering av avgiftsparkering vurderes som en del av en helhetlig framtidig trafikk- og miljøløsning i Finnsnes sentrum i forbindelse med utredning av Midt-Troms-pakken."

Private tilbydere av parkeringsplasser (eks ved Amfi) avgjør selv om de vil tilby betalingsfritak eller ikke.

Saksfremlegg kst-sak 18/17

Protokoll kst-sak 18/17

Parkeringsforskriften