Arkiv 2018

 • Aktuelle høringer

  Lenvik kommune har til en hver tid flere saker som ligger ute til offentlig ettersyn/høring. For tiden kan du gi innspill på forslag til forskrift om scooterløyper, fettholdig avløpsvann og friluftsområder.

  Les mer

 • Ønsker innspill om nærdemokrati

  Til tross for at fire blir til en kommune i 2020, er en av målsetningene for Senja kommune å styrke lokaldemokratiet. En egen faggruppe har jobbet med mulige modeller, og deres forslag legges nå ut på høring.

  Les mer

 • Registrering av mindre vannforsyningsanlegg

  Har du husket å registrere brønnen din? Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres. Registreringen er gratis, og gjøres på Mattilsynets nettsider.

  Les mer

 • Budsjettforslag 2019

  Rådmannen la tirsdag frem sitt forslag til økonomiplan de neste fire årene, og budsjett for 2019. Budsjett og økonomiplan skal behandles politisk. Kommunestyret fatter endelige vedtak 13. desember.

  Les mer

 • Søk midler fra SalMarfondet

  SalMar ønsker å gi tilbake til frivilligheten i de kommuner de er etablert i, og for første gang kan lag og foreninger i Lenvik kommune søke midler. Årets fokus er skiløyper, og søknadsfrist er 15. november.

  Les mer

 • Pårørendeskole for demens

  Demens rammer ikke bare den som blir syk, men hele nettverket til personen. Heldigvis er det flere ting du som pårørende kan gjøre for å takle utfordringer knyttet til demens, og Lenvik kommune tilbyr nå gratis kurs om temaet.

  Les mer

 • Høring planprogram Senja kommune

  Fellesnemnda for etablering av Senja kommune, har etter delegert myndighet vedtatt "Forslag til planprogram og felles planstrategi for Senja kommune". Saken legges nå ut til høring, med frist for innspill 3. september.

  Les mer

 • Med i pilotprosjekt

  Helsedirektoratet har valgt ut Lenvik kommune som en seks deltakere i pilotprosjektet for strukturert tverrfaglig oppfølging. Et hovedfokus i prosjektet er å få på plass strukturer og system som sikrer tidlig identifisering av  brukernes behov.

  Les mer

 • Ferievikarer - rengjøring

  Hjemmetjenesten i Lenvik kommune søker ferievikarer til utførelse av rengjøring av boliger, i juli og august måned.

  Les mer

 • Boligtomter på Gibostad

  Lenvik kommune har regulert og tilrettelagt for mulig salg av boligtomter i et regulert boligområde i Markveien på Gibostad. Lenvik kommune vil kartlegge interessen og tar sikte på å inngå intensjonsavtale med aktuelle kjøpere.

  Les mer

 • Folkemøte om Gibostadbukta

  Det jobbes med en kommunal detaljregulering av området Gibostadbukta, og planene er nå ute på høring. I den forbindelse arrangeres åpent folkemøte på Gammelbutikken, Gibostad 5. juni kl. 18:00.

  Les mer

 • Ny forskrift for graving

  Lenvik kommunestyre vedtok i møte 24. mai ny forskrift for graving i kommunale veier, parker og friområder. Forskriften skal sikre ivaretakelse av offentlig infrastruktur og gir detaljerte opplysninger om hva en gravesøknad skal inneholde.

  Les mer

 • Si din mening om kommunens digitale tjenester

  Lenvik kommune gjennomfører en vurdering av digitale tjenester i kommunen, og ønsker i den forbindelse innspill fra innbyggere. Alle gis mulighet til å besvare undersøkelsen, og innspillene vil bli brukt i arbeidet med å forbedre kommunens digitale tjenestetilbud.

  Les mer

 • Bli frivillig aktivitetsvenn

  Lenvik kommune har underskrevet en avtale om å etablere tilbudet Aktivitetsvenn. Målet er at personer med demens skal få flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen. Nå starter kurs for de som ønsker å bli aktivitetsvenn.

  Les mer

 • Actionuka 2018

  Aktivitetene i Actionuka er et tilbud for barn/unge i alderen 12 til og med 16 år. Actionuka 2018 avvikles fra mandag 25.juni til og med fredag 29. juni. Påmeldingsfrist er senest 20. juni.

  Les mer

 • Faresonekartlegging av skred

  NGI vil gjennomføre befaring i forbindelse med faresonekartlegging av skred for utvalgte områder i kommunen i uke 21. Befaringen vil skje med helikopter, drone, bil og til fots.

  Les mer

 • Søker tilsynspersoner

  Lenvik interkommunale barneverntjeneste søker personer som kan være tilsynspersoner (tilsynsførere) for barn i fosterhjem. Personer fra kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy oppfordres til å melde seg til oppdrag.

  Les mer

 • Strandryddeaksjonen 2018

  Nå starter ryddeaksjonen i Midt-Troms. Ta ansvar og rydd stranda for herreløst avfall i ditt nærmiljø. Vi håper på et stort engasjement om strandrydding, innsamling av plast og avfall, til beste for vårt felles miljø. Det vil bli utplassert containere i det fleste bygder i kommunen.

  Les mer

 • Status for byregionprogrammet

  Styringsgruppa for byregionprogrammet har sendt ut en oppdatering på status i prosjektet, og en takk til alle som har bidratt i arbeidet.

  Les mer

 • Finnsnes barneskole åpen tirsdag

  Vannet er tilbake på Finnsnes barneskole (FIBA), og skolen vil være tilbake i normal drift i morgen, tirsdag 13. mars. Skolen holdes skolen stengt i dag.

  Les mer

 • Graving i offentlige arealer - ny forskrift

  Lenvik kommune har utarbeidet en ny forskrift for graving i offentlig eid grunn, samt ved graving nærmere enn 4 meter fra kommunale VA-ledninger/-anlegg. Forskriften er nå ute på høring, med frist 15.3.2018.

  Les mer

 • TV-opptak ved ambulanser og legevakt

  Fra mandag 26. februar og frem til 6. mai, kan alle som har befatning med ambulansetjenesten og legevakt på Finnsnes, kunne påtreffe videojournalist fra NRK. Dette er i forbindelse med innspilling av en TV-serie, som skal dokumentere arbeidshverdagen til ambulansetjenesten.

  Les mer

 • Mulig salg av Ørneheimen

  Lenvik kommunestyre har vedtatt at frivillige lag og foreninger skal gis muligheten til å kjøpe ungdomshuset Ørneheimen i Sandvika på Finnsnes. Frist for å gi tilbud er 18. mars 2018.

  Les mer

 • Kommunale viglser

  Fra 1. januar overtok kommunene ansvaret for borgerlige vigsler, noe som innebærer at ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte kan gjennomføre vigsler. I Lenvik er det bestemt at fire personer skal være vigslere.

  Les mer

 • Rydd opp i marin forsøpling

  Fylkesmannen i Troms oppfordrer frivillige og ideelle organisasjoner, private bedrifter og andre interesserte å søke midler til å rydde opp i marin forsøpling. Fristen for å søke er 15. februar.

  Les mer

 • Tilskudd aktivitetstilbud

  Lenvik kommune har også for 2018 satt av kr. 100 000 som stimuleringsmidler for gjennomføring av aktivitetstilbud til beboere i sykehjem og omsorgsboliger. Søknadsfrist er 15. februar.

  Les mer

 • Utlysning av BUK-midler 2018

  Barn- og unges kommunestyre i Lenvik disponerer også i år kr. 100.000 i såkalte BUK-midler. Tiltak eller prosjekt som mottar støtte, skal ikke bare være for barn og unge, men også med barn og unge. Det betyr at barn og unge skal være delaktig både i planlegging og gjennomføring av tiltaket.

  Les mer

 • Vannmåleravlesning 2018

  Det er nå tid for å lese av vannmåleren for 2018, og Lenvik kommune ønsker at flest mulig benytter seg av vårt system for SMS avlesning.

  Les mer

 • Flytting av brannstasjon

  Brannstasjonen i Olderhamna på Finnsnes starter flyttingen til nye lokaler i løpet av desember, og dette medfører endringer på måten publikum kan nå administrasjonen og sentrale ansatte. Også teknisk utedrift er på flyttefot.

  Les mer

 • Budsjett 2018

  Lenvik formannskap har i møte 28. november 2017 gitt innstilling vedrørende forslag til budsjett for 2018, samt økonomiplan og handlingsprogram for 2018 – 2021.

  Les mer

 • Tilkallingsvikarer

  Tjenesten for utviklingshemmede (TFU) søker tilkallingsvikarer som har mulighet å jobbe gjennom hele året. Det søkes etter både faglært og ufaglært personale. Søker må være fylt 18 år, og det stiles krav om politiattest.

  Les mer

 • Influensavaksine høsten 2018

  Det er tid for den årlige influensavaksinen, og helsesøstertjenesten tilbyr nå vaksinering mot influensa og pneumokokkinfeksjon.

  Les mer

 • Siste mulighet - gratis HPV vaksine

  Alle kvinner født etter 1990 får nå tilbud om gratis HPV-vaksine gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Første vaksine må gis innen utgangen av 2018 og dette er da siste mulighet til å delta på vaksinasjonsprogrammet.

  Les mer

 • Skolestart høsten 2018

  Mandag 20. august er det skolestart for grunnskolene i Lenvik kommune. Her finner dere en oversikt over starttidspunkt ved skolene.

  Les mer

 • Brukerundersøkelser er i gang

  Lenvik kommune er i gang med årets brukerundersøkelser blant sine innbyggere. Omkring 1 400 personer vil få tilbud om å gi sitt syn på Lenvik kommunes tjenestetilbud innenfor flere sektorer. Foresatte i til barn i barnehager har allerede gjennomført undersøkelsen.

  Les mer

 • Tilskudd beplantning

  Også i år kan bygder rundt om i kommunen søke om midler til å beplante og forskjønne sitt lokalmiljø. Det presiseres at beplantningen skal plasseres sentralt og synlig fra vei. Søknadsfrist er 10. juni.

  Les mer

 • Reduserte åpningstider

  Også sommeren 2018 vil en del enheter og avdelinger i Lenvik kommune ha redusert åpningstid.

  Les mer

 • Eiendomsskatt 2018

  Liste over retakserte eiendommer i Lenvik kommune er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Listen er tilgjengelig både på rådhuset og på hjemmesiden.

  Les mer

 • Tilskuddsordning mot barnefattigdom

  Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler for å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge.

  Les mer