Aktuelle høringer

Lenvik kommune har til en hver tid flere saker som ligger ute til offentlig ettersyn/høring. For tiden kan du gi innspill på forslag til forskrift om scooterløyper, fettholdig avløpsvann og friluftsområder.

Høring og offentlig ettersyn er et grunnleggende demokratisk prinsipp. Den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen, der den offentlige instansen ber berørte parter i saken om en skriftlig uttalelse, før det fattes en beslutning.

I kommunene er høringer om reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og kommuneplaner, lovregulert i forvaltningslovens § 16 og i plan- og bygningsloven §§ 27 og 28. I tillegg kan høringer gjennomføres uten særskilt lovhjemmel både etter politisk og administrativt initiativ.

I lovpålagte høringer opplyses det om hvem som er formelle høringsinstanser/parter. Dersom høringen ikke er lovpålagt, er den i utgangspunktet åpen for alle. Spesielt berørte parter kan oppfordres til å delta.

Lenvik kommune legger ut alle høringer digitalt.

Høringer (Siden er også tilgjengelig på den enkle adressen www.lenvik.kommune.no/horinger)

På siden finnes alle typer planer som til enhver tid er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Det er også mulig å se alle saker (med tilhørende dokumenter) som har vært til høring, helt tilbake til 2015.