Budsjett 2018

Lenvik formannskap har i møte 28. november 2017 gitt innstilling vedrørende forslag til budsjett for 2018, samt økonomiplan og handlingsprogram for 2018 – 2021.

Forslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i h.h.t. kommuneloven § 45.3 og § 44.7 i Lenvik rådhus, kundetorget, i tiden 30.11. – 14.12.2017. Kunngjøring skjer i hht forvaltningslovens
§ 37.

Eventuelle uttalelser til budsjettforslaget må gis skriftlig til Lenvik kommune v/rådmannen innen 13.12.2017.

Kommunestyret behandler saka i møte 14.12.17.

Formannskapets behandling, og forslag til endringer, bygger på rådmannens budsjettforslag som ble fremlagt formannskapet 24.10.17. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett, med beskrivelse av tiltak, finnes fra side 36 i dokumentet.

Forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Som en del av budsjettbehandlingen legges også forslag til betalings- og gebyrregulativ for 2018 frem.

Forslag betalingsregulativ 2018

Under behandling av fsk-sak 111/17 la partiene frem forslag til saldering av budsjett.

Posisjonens budsjettforslag (H-Frp-Krf-SP)

Opposisjonens budsjettforslag (Ap-LL-Uavhengig repr.)

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 ble enstemmig vedtatt. Posisjonens salderingsforslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Protokoll fra formannskapets behandling F-sak 111/17

Rådmannens fremlagte budsjettforslag