Folkemøte om Gibostadbukta

Det jobbes med en kommunal detaljregulering av området Gibostadbukta, og planene er nå ute på høring. I den forbindelse arrangeres åpent folkemøte på Gammelbutikken, Gibostad 5. juni kl. 18:00.

Lenvik kommunes Utvalg for miljø og forvaltning (UMF) vedtok i sak 31/18 å legge ut forslag til kommunal detaljregulering Gibostadbukta til offentlig ettersyn og høring. Vedtaket ble gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og 12-11. Høringsfrist er 2. juli 2018.

Formålet med planen er å skape grunnlag for en helhetlig utvikling av Gibostadbukta som både ivaretar den verneverdige bebyggelsen og skaper rom for ny nærings- og kulturaktivitet og boligbygging i området. Planen skal legge til rette for nye boligområder og godt bomiljø i hele området. Gibostad har behov for et større utvalg av boligtyper i området og planen legger til rette for bygningstyper som kan passe både for unge i etableringsfasen og eldre som ønsker lettere boforhold.

Reguleringsplan for Gibostadbukta erstatter fire gamle reguleringsplaner i området: mellom Vardnesveien og Gibostad, Gamle Gibostad, Gibostad brygge og Småbåthavn Gibostad. På folkemøtet vil Lenvik kommune v/marin arealplanlegger Inger Andreassen informere om planen, og det vil gis svar på spørsmål man måtte ha til arbeidet og videre prosess. 

Planen og plandokumenter er tilgjengelig på kommunens side for Høringer 

Folkemøtet er åpent for alle interesserte, og finner sted på Gammelbutikken, Gibostad 5.juni kl 18:00.