Graving i offentlige arealer - ny forskrift

Lenvik kommune har utarbeidet en ny forskrift for graving i offentlig eid grunn, samt ved graving nærmere enn 4 meter fra kommunale VA-ledninger/-anlegg. Forskriften er nå ute på høring, med frist 15.3.2018.

Utvalg for miljø og forvaltning  (UMF) har i møte den 8.02.18 i sak 18/18, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn, forslag til ny «Forskrift om graving i arealer underlagt offentlig forvaltning – Lenvik kommune". Forslaget til forskrift er utlagt til offentlig ettersyn i tidsrommet 20.02– 15.03.18.

Forskriften gir kommunen anledning å gi føringer i forhold til krav hva angår utførelse og kvalitet. Det er sjelden uenighet om at en vei eller gaterom skal tilbakestilles etter inngrep. Oppfatningen av hva det innebærer kan derimot variere. En forskrift vil derfor trygge saksbehandling og likebehandling av de aktører som den måtte angå. Den vil også sikre at kvaliteten på offentlige arealer ikke forringes når det gjøres inngrep i grunnen.

Graving kan medføre ulemper i form av redusert trafikksikkerhet og fremkommelighet, samt tilsmussing, støy og rystelser for beboere i graveområdet. Samtidig er det viktig at
gategrunnen utnyttes på en god måte til nødvendige ledninger og kabler. Gjennom dette regelverket ønsker Lenvik kommune å bidra til en effektiv og hensynsfull gjennomføring av gravearbeidene og en best mulig istandsetting etter graving i veier, parker og friområder.

Erfaring viser at vei- og gatedekke svekkes over tid på grunn av graveskjøter, selv om istandsettingen er utført forskriftsmessig. Dette regelverket skal være med å sikre best
mulig kvalitet på gravearbeidet, istandsetting og gjennomføring av tiltaket. Disse forskriftene gir opplysninger om hva en gravesøknad skal inneholde og hvor den skal
sendes. I tillegg gis informasjon om hvordan gravingen skal gjennomføres, hvilke krav som stilles og hvilket ansvar som påhviler den som gjennomfører gravearbeid. Vilkår for å ha kabler liggende i omsøkt område framgår også.

Forslag til forskrift er tilgjengelig på siden for Høringer