Høring planprogram Senja kommune

Fellesnemnda for etablering av Senja kommune, har etter delegert myndighet vedtatt "Forslag til planprogram og felles planstrategi for Senja kommune". Saken legges nå ut til høring, med frist for innspill 3. september.

Prosjekt Senja 2020 har et klart og omforent mål om å bygge en ny kommune ‐ Senja kommune, og i denne sammenheng vil kommuneplanens samfunnsdel for Senja kommune være et av de viktigste styringsdokumenter når det gjelder framtidig tjenesteproduksjon og utviklingsmål (både kvalitativ og kvantitativ) i Senja kommune.

Ny kommune skal være i drift fra 1.1.2020. Det er derfor et overordnet mål at det nye kommunestyret som velges høsten 2019, kan vedta kommuneplanens samfunnsdel, handlingsplan og økonomiplan som de viktigste styringsdokumenter for den nye kommunen tidligst mulig etter konstituering. Av hensyn til dette, legges det opp til en prosess der planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel utarbeides i løpet av 2018 og kommuneplanens samfunnsdel for Senja kommune utarbeides i 2019 og vedtas i et av de første møtene til Senja kommunestyre.

Fellesnemnda for etablering av Senja kommune, har på delegert myndighet som interkommunal planmyndighet av kommunestyrene i Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy, vedtatt følgende i sak 22/18 den 27.06-18: 

«Forslag til planprogram og felles planstrategi for Senja kommune,  datert 19.06-18, legges ut til offentlig ettersyn og høring i samsvar med plan- og bygningslovens § 4-1

Merknader/innspill til planprogram og planstrategi sendes Tranøy kommune, Vangsvikvn 298, 9304 Vangsvik eller til postmottak@tranoy.kommune.no.

Planprogram og planstrategi kan leses på kommunens side for høringer  

Frist for merknader settes til av hensyn til sommerferie til mandag 03.09.18