Ny forskrift for graving

Lenvik kommunestyre vedtok i møte 24. mai ny forskrift for graving i kommunale veier, parker og friområder. Forskriften skal sikre ivaretakelse av offentlig infrastruktur og gir detaljerte opplysninger om hva en gravesøknad skal inneholde.

Graving kan medføre ulemper i form av redusert trafikksikkerhet og fremkommelighet, samt tilsmussing, støy og rystelser for beboere i graveområdet. Samtidig er det viktig at gategrunnen utnyttes på en god måte til nødvendige ledninger og kabler.

Gjennom dette regelverket ønsker Lenvik kommune å bidra til en effektiv og hensynsfull gjennomføring av gravearbeidene og en best mulig istandsetting etter graving i veier, parker og friområder.

Erfaring viser at vei- og gatedekke svekkes over tid på grunn av graveskjøter, selv om istandsettingen er utført forskriftsmessig. Dette regelverket skal være med å sikre best mulig kvalitet på gravearbeidet, istandsetting og gjennomføring av tiltaket.

Disse forskriftene gir opplysninger om hva en gravesøknad skal inneholde og hvor den skal sendes. I tillegg gis informasjon om hvordan gravingen skal gjennomføres, hvilke krav som stilles og hvilket ansvar som påhviler den som gjennomfører gravearbeid. Vilkår for å ha kabler liggende i omsøkt område framgår også.

Ansvarsfordeling for graving i offentlige arealer i sin alminnelighet er slik:

• Tillatelse til graving i kommunale veiområder og i park- og friområder gis av Lenvik kommune, Plan og Tekniske Tjenester
• Tillatelse til å grave i riks- og fylkesveier gis av Statens Vegvesen

Les mer om graving i offentlige arealer

Forskrift for graving i kommunale veier, parker og friområder ble vedtatt i Lenvik kommunestyre 24. mai, 2018 i sak 44/18