Ønsker innspill om nærdemokrati

Til tross for at fire blir til en kommune i 2020, er en av målsetningene for Senja kommune å styrke lokaldemokratiet. En egen faggruppe har jobbet med mulige modeller, og deres forslag legges nå ut på høring.

Ett av regjeringens mål for kommunereformen var å styrke lokaldemokratiet i kommunene. Dette er også nedfelt i intensjonsavtalen for Senja kommune. Med dette som utgangspunkt ble det opprettet en egen faggruppe i Senja2020-prosjektet. Gruppen fikk mandat om å jobbe frem en sak om nærdemokratiløsninger, og deres endelige forslag vil da legges frem for Fellesnemnda for beslutning.

Faggruppa har jobbet frem et forslag på nærdemokratiske løsninger i den nye kommunen som nå legges ut på høring. Faggruppa presiserer at en etablering av såkalte nærdemokratiutvalg i Senja kommune ikke skal erstatte lag og foreninger. Disse skal være overbyggende organ på tvers av eksisterende lag og foreninger i et definert geografisk område. Hensikten er å styrke lokaldemokratiet og gi alle mulighet til å påvirke beslutningene som tas i den nye kommunen.

Faggruppen oppfordrer alle – innbyggere, frivillige lag og foreninger, velforeninger og grendeutvalg, næringslivet og offentlige organisasjoner med flere – om å gi tilbakemeldinger og innspill i høringsrunden. 

Det er ønskelig med innspill på eks: 

           Generelle synspunkter til Faggruppa sitt forslag til nærdemokratimodell
           Foreslåtte oppgaver for nærdemokratiutvalgene
           Geografisk inndeling og navn
           Styresammensetning
           Administrativ ressurs og økonomi
           Samarbeid og møtepunkter mellom nærdemokratiutvalgene og øvrig kommune
           Opplæring

Les "Forslag til nærdemokratiske ordninger i Senja kommune"

Merknader/innspill til faggruppa sitt forslag på nærdemokratiske ordninger i Senja kommune sendes Tranøy kommune, Vangsvikveien 298, 9304 Vangsvik eller til postmottak@tranoy.kommune.no.

Frist for merknader settes til 31. januar 2019.