Tilskudd beplantning

Også i år kan bygder rundt om i kommunen søke om midler til å beplante og forskjønne sitt lokalmiljø. Det presiseres at beplantningen skal plasseres sentralt og synlig fra vei. Søknadsfrist er 10. juni.

Lag og foreninger innenfor skolekretsene Rossfjord, Trollvik, Kårvikhamn, Silsand, Gibostad, Botnhamn, Husøy og Fjordgård, kan på vegne at sitt hjemsted søke om midler til forskjønnelse/beplanting av bygda/stedet de tilhører.

Vilkår:
- Søknaden må inneholde forklaring og gjerne en skisse på hvordan tilskuddet ønskes brukt
- Forskjønnelsen/beplantningen MÅ plasseres sentralt og synlig fra vei, hvor folk ferdes
- Søkeren må selv sørge for evt. planting, vanning og nødvendig stell

Det er begrensede midler som skal tildeles, og størrelse på tilskudd vil avhenge av antall søknader og forslag. Det vil bli gjort vurderinger og prioriteringer der f.eks. midler tenkt brukt i "sentrum" av en bygd, rangeres høyere enn forskjønning foran eks. ett samfunnshus eller i ett boligfelt. 

Søknad om tilskudd til beplantning/forskjønnelse 2018, sendes på e-post til postmottak eller

Lenvik kommune, postboks 602, 9306 Finnsnes.

Søknadsfrist: 10.06.2017.

Kontaktperson: May-Heidi Øfstbø