TV-opptak ved ambulanser og legevakt

Fra mandag 26. februar og frem til 6. mai, kan alle som har befatning med ambulansetjenesten og legevakt på Finnsnes, kunne påtreffe videojournalist fra NRK. Dette er i forbindelse med innspilling av en TV-serie, som skal dokumentere arbeidshverdagen til ambulansetjenesten.

Filmingen skal så langt det er mulig, ikke påvirke daglig drift og medisinsk arbeid som utføres. Det er inngått skriftlig kontrakt mellom NRK og Finnsnes interkommunale legevakt (IKL).

Serien, som har arbeidstittelen "113" er planlagt å være på ti episoder à cirka 39 minutter, og vil etter planen bli sendt på NRK årsskiftet 2018-2019. I serien skal det fokuseres på helsepersonell som hver dag står i situasjoner som handler om liv og død, og det skal gis et unikt innblikk i en verden med dagliglivets akutte – og ikke så akutte - situasjoner der raske medisinske og taktiske vurderinger tas kontinuerlig under tidspress og begrenset informasjonstilgang. Innspillingen av serien vil ta utgangspunkt i ambulansetjenesten i Tromsø, og på Finnsnes.

Det er gjennomført informasjonsmøte med alle mulige berørte ansatte, tillitsvalgte og verneombud ved legevakta på Finnsnes, og alle ansatte er gitt muligheten til å reservere seg mot å tilkjennegis i serien. Den enkelte ansatte kan også reservere seg hvis man havner i en situasjon som filmes, og man ikke er nødvendig og naturlig deltaker. 

I kontrakten mellom Finnsnes interkommunale legevakt (IKL) og NRK er også samtykke, taushetsplikt, reservasjonsmulighet og privatpersoners rettigheter ivaretatt. 

Utdrag fra kontrakten der dette omtales, er gjengitt nedenfor;

- Serien baserer seg på at ansatte, pasienter og pårørende som filmes samtykker i å delta i serien og at de deltakende er vurdert samtykkekompetente.

- NRK innhenter skriftlig samtykke fra alle som medvirker i serien. 

- NRK utarbeider et eget informasjonsskriv og samtykkeerklæring for prosjektet. Informert samtykke skal om mulig innhentes i forkant av opptak. Samtykkeerklæringen skal innhentes og undertegnes av pasient (foreldre eller andre med foreldreansvar kan som hovedregel samtykke på vegne av barn under 16 år og ungdom mellom 16 og 18 år som ikke har samtykkekompetanse) i forkant av opptak, eventuelt i etterkant hvis situasjonen tilsier dette. Det er NRK sitt ansvar å se til at skriftlig samtykkeerklæring er innhentet. 

- NRKs medarbeidere som er involverte i produksjonen har signert og forstått individuelle taushetserklæringer.

- Pasientansvarlig medisinsk leder kan i enkelte tilfeller stoppe opptak og be produksjonspersonellet om å forlate enheten dersom hensynet til den medisinske behandling, eller hensynet til pasienter og pårørende tilsier det.

- Alt produksjonspersonell skal av NRK bli gjort oppmerksom på, og forstå betydningen av, at Finnsnes IKL forvalter en stor mengde personopplysninger av sensitiv karakter. Helsepersonells taushetsplikt er retningsgivende også for den aktuelle produksjonen slik taushetsplikten er beskrevet av Helsedirektoratet.  NRKs tillatelse til å gjøre opptak ved Finnsnes IKL er basert på konfidensialitet og juridisk bindende skriftlig taushetsplikt for hver enkelt NRK-ansatt som deltar i produksjonen. 

- Pasienten skal ikke være identifiserbar for produksjonspersonell som ikke har behov for det for å løse oppdraget med produksjon av serien.

- Dersom det oppstår situasjoner hvor medisinsk ansvarlig lege, sykepleier eller ambulansearbeider finner det nødvendig å be produksjonspersonell trekke seg unna, skal produksjonspersonell gjøre det. Det samme gjelder hvis medisinsk ansvarlig lege, sykepleier eller ambulansearbeider mener at det ikke skal filmes, eller filmopptak av en situasjon skal stoppes. Da skal dette respekteres. Produksjonspersonell skal stoppe filming av situasjonen og trekke seg unna.

- Dersom det kommer henvendelser til Finnsnes IKL eller NRK fra pasienter, pårørende eller ansatte som i fremtiden syns det er belastende at tidligere godkjente opptak av dem ligger tilgjengelig for allmennheten i åpne kanaler som Internett eller andre interaktive medier, skal NRK være behjelpelig med å få dette materialet avindeksert eller endret i tråd med presseetiske regler.

- NRK har ansvar for at pasienter og pårørende gis mulighet til gjennomsyn av ferdige TV-segmenter før dette vises. Pasienter kan trekke sin deltakelse etter slikt gjennomsyn.  Dette skal fremgå av inngått deltakeravtale/samtykkeskjema.

- NRK skal sørge for at de medvirkende skal få tilstrekkelig informasjon til at de med rimelighet kan forventes å forstå hva medvirkning i serien innebærer på kort og lang sikt. De skal også informeres om at deltagelse ikke medfører lønn/honorar. 

Om bakgrunnen og visjonen for serien:
NRK skal speile dagens samfunn og aktuelle utfordringer. Avdelinger som er knyttet til den akuttmedisinske beredskapen ved UNN er et godt utgangspunkt for å synliggjøre den viktige jobben helsepersonell gjør langs hele behandlings- og omsorgskjeden. Som en del av dette får vi vist hvor vanskelig det kan være å gi befolkningen i Norge et likt helsetilbud. Når sammenslåing, innsparinger og fordeling av ressurser står på dagsorden, er det viktig å gi innsikt i de vidstrakte og tynt befolka områdene som norsk helsevesen skal dekke med mål om et likeverdig helsetilbud til alle – der de bor. NRK skal gi seeren innsikt i et fagmiljø de vanligvis ikke har tilgang til, gjennom menneskelige møter, hverdagslige så vel som dramatiske situasjoner som foregår i spektakulær natur, subarktisk klima og omskiftelig vær, - i det store geografiske området mellom Nord-Trøndelag og Nordishavet.