Behandler etiske dilemmaer

Etikkrådet skal bidra til å høyne bevisstheten rundt etiske utfordringer og dilemmaer i helse- og omsorgstjenesten i Lenvik kommune. Her kan både brukere og ansatte få råd om hvordan man skal forholde seg til det som oppfattes om ett etisk dilemma eller problem.

Rådet er satt sammen av 8 personer fra forskjellige virksomheter i kommunen. Tidligere sogneprest i Lenvik og prost i Senja prosti Oddmund Brundtland er av eldrerådet utpekt som innbyggerrepresentant i Etikkrådet. Han er begeistret for ideen med rådet.

- Det er både spennende og interessant å være medlem i ett slikt organ, siden man får innspill fra flere fagmiljøer. Alle er interessert i å nå ett felles godt mål både for brukere og ansatte selv om dette er vanskelig, sier Brundtland.

Etikkrådet gir anledning for ansatte i kommunen å ha noen å snakke med om vanskelige saker.Eksempler på dilemmaer rådet jobber med er hvordan ansatte skal forholde seg når pårørende er uenige seg imellom, eller har meninger på tvers av brukerens eget ønske eller faglige vurderinger. Eller hvorvidt en person med psykisk utviklingshemming skal få reise alene til et afrikansk land.

- Jeg kjenner jo sykehjemmet meget godt fra mitt tidligere virke som prest, og jeg har dannet meg inntrykk av holdninger, tone og miljø. Jeg kjenner også godt til hvor vanskelig etiske spørsmål kan være, sier Oddmund Brundtland, og legger til at vanskelige verdivalg og motstridende interesser kan oppleves som galt uansett hva man gjør.

Etikkrådets formål er å fremme etisk kompetanse og bevissthet hos ansatte i Lenvik kommune, i form av kunnskap, ferdigheter og holdninger i møte med pasienter, brukere og arbeidskolleger. Rådet ble etablert som et av tiltakene i kommunens helse- og omsorgsplan, og ledes av Christine Berntsen. Rådet ikke et klageorgan, og har heller ikke beslutnings- eller sanksjonsmulighet.

Les mer om Etikkrådet