Budsjett 2019

Lenvik formannskap har i møte 27. november 2018 gitt innstilling vedrørende forslag til budsjett for 2019, samt økonomiplan og handlingsprogram for 2019 – 2022.

Forslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i h.h.t. kommuneloven § 45.3 og § 44.7 i Lenvik rådhus, kundetorget, i tiden 28.11. – 13.12.2018. Kunngjøring skjer i hht forvaltningslovens § 37.

Eventuelle uttalelser til budsjettforslaget må gis skriftlig til Lenvik kommune v/rådmannen innen 12.12.2018.

Kommunestyret behandler saka i møte 13.12.18.

Formannskapets behandling, og forslag til endringer, bygger på rådmannens budsjettforslag som ble fremlagt formannskapet 23.10.18. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett, med beskrivelse av tiltak, finnes fra side 36 i dokumentet.

Forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Som en del av budsjettbehandlingen legges også forslag til betalings- og gebyrregulativ for 2019 frem.

Forslag betalingsregulativ 2019

Under behandling av fsk-sak 75/18 la de borgelige partiene, sammen med Arbeiderpartiet, frem forslag til saldering av budsjett.

Tverrpolitisk budsjettforslag (H-Ap-Frp-Krf-SP)

Det ble ikke fremmet forslag fra de øvrige politiske partiene.

Rådmannens forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 ble enstemmig vedtatt. Felles tverrpolitisk salderingsforslag ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer.

Protokoll fra formannskapets behandling F-sak 75/18.

Rådmannens fremlagte budsjettforslag