Eiendomsskatt 2019

Liste over retakserte eiendommer i Lenvik kommune er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Listen er tilgjengelig både på rådhuset og på hjemmesiden.

Lenvik kommunestyre vedtok i møte 13. desember at skattesats for 2019 skal være 4 promille for bolig- og fritidseiendommer, og 4,5 promille for næringseiendommer.

Sakkyndig nemnd gjorde 15. februar vedtak om eiendomsskattetakster for 2019. Dette dreier seg om eiendommer der det er gjort areal- eller bygningsmessige endringer i 2018. 313 eiendommer ble retaksert. I tillegg har sakkyndig nemnd hatt en gjennomgang av alle ubebygde tomter i sentrale strøk (Finnsnes og Silsand), og ilagt eiendomsskatt på 104 tomter som skulle ha vært taksert tidligere. 

Hjemmelshavere for disse eiendommene mottar eget skriv der ny takst fremkommer.

Under Eiendomsskattekontorets sider finnes oversikt over skattelistene, også retaksering de senere år, samt hovedtaksering i 2009.

Eiendomsskattekontorets sider

På disse sidene finnes også mer informasjon om eiendomsskatt generelt, og henvisning til diverse lovhjemler og kommunale vedtak.

Eiendomsskattetaksten på den enkelte eiendom gjelder i utgangspunktet 10 år fra sist hovedtaksering som var gjennomført i 2008, såfremt det ikke skjer endringer av betydning på eiendommene som medfører retaksering. På grunn av overgang til Senja kommune i 2020 er ny hovedtaksering utsatt til 2022.

Skattelistene er også tilgjengelig i papirform i Lenvik rådhus, 1. etg.

Klagefrist for takst på retakserte eiendommer er 12. april 2019. Klagen må fremsettes skriftlig, og elektronisk skjema for "Klage enkeltvedtak" kan benyttes.

Eiendomsskattekontoret er behjelpelig med mer informasjon om retakseringen og metode for verdifastsettelse.