Innovanor til Lenvik

Etter en lang og grundig prosess har styret i SalMar bestemt seg for Klubben næringspark i Lenvik kommune som etableringssted for sitt nye slakteri og foredlingsanlegg i nord. Investeringen vil beløpe seg til kr 675 millioner, ifølge selskapet selv.

– Vi regner med å bruke bortimot 675 millioner kroner på å bygge det som vil bli et av verdens mest avanserte anlegg for prosessering og bearbeiding av laks. Dette vil bli et betydelig skritt for å styrke denne regionen som en viktig industriell motor i selskapets utvikling. Denne satsing er basert på SalMars grunnverdier om å ta samfunnsansvar ved størst mulig verdiskaping gjennom miljømessig bærekraftig vekst, skriver selskapet i en pressemelding.

SalMar vil nå umiddelbart gå i gang med prosjektering og planlegging av det nye industrianlegget, etter at Lenvik kommunestyre nå også har vedtatt reguleringsplan for området. Selskapet regner med oppstart av byggearbeidene sommeren 2019, med sikte på å ta i bruk anlegget i løpet av andre halvår 2020.

– Den komplette fiskeindustrielle verdikjeden i nord
Avstanden til de store markedene gir en kostnadsmessig ulempe som SalMar ønsker å oppveie ved å etablere en sammenhengende, integrert verdikjede. SalMar er nå langt på veg blitt selvforsynt med smolt fra deres nye og hypermoderne settefiskanlegg i Tranøy, som sikrer leveranser til sjøanlegg i nord.

– Med vår nye laksefabrikk i Lenvik vil vi også kunne prosessere og bearbeide laksen når den er klar for slakting. Vi vil på denne måten ha etablert den komplette fiskeindustrielle verdikjeden i nord. Denne verdikjeden vil bli gjort enda mer robust etter at SalMar nå har investert betydelige beløp i kjøp av nye oppdrettskonsesjoner på auksjon, for å sikre stabil tilgang på råstoff til det nye anlegget. Dette vil samlet sett medføre at SalMar i fremtiden direkte vil kunne forsyne store deler av verden med helsebringende sjømat, i sin helhet produsert, og direkte levert fra Nord-Norge, skriver selskapet videre.

– Inngående vurdering
Ifølge SalMar har lokaliseringsvalg skjedd etter en inngående vurdering basert på en rekke kriterier som har vært viktig for selskapets industrielle utvikling i et langsiktig perspektiv, som effektiv tilgang til areal, utvidelsesmuligheter, infrastruktur, arbeidskraft, rammebetingelser for næringslivet, og synergier i forhold til andre næringer.

– For SalMar har det vært svært positivt og viktig å registrere den evne og vilje kommunene i Midt-Troms har til samarbeid om å utvikle en større og vekstkraftig næringsregion. Denne felles satsing på næring og verdiskaping i regionen kommer også til uttrykk i arbeidet med en felles strategisk næringsplan for de åtte kommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy, skriver selskapet og fortsetter:

– For SalMar var det svært gledelig og relevant at Midt-Troms regionråd, som omfatter alle disse kommunene, i en uttalelse samlet ga uttrykk for at de primært var opptatt av at etablering av slakte- og prosesseringsanlegg skjedde i regionen, uavhengig av kommunegrenser.

To alternativer i sluttfasen
Ifølge SalMar sto valget mellom Lenvik og Øyjordneset industripark i Sørreisa i den avsluttende fasen.

– Vi sto her foran to svært gode alternativer. Begge kommuner med grundig, profesjonell og overbevisende dokumentasjon – men til slutt måtte vi ta et valg, og det ble Lenvik, ut fra en totalvurdering. Vår ambisjon er likefullt at dette er et industrielt løft som vil være positivt for hele landsdelen, at både Troms og Finnmark vil oppleve positive ringvirkninger av at det her utvikles en internasjonal industriell klynge i vår nordligste landsdel, i form av investeringer, bruk av leverandører regionalt, sysselsetting, miljøgevinster og vekst i annen industri, avslutter selskapet i pressemeldingen.