Listeforslag valget 2019

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen de ønsker å stille til valg i. I forbindelsen med overgangen til Senja kommune, har valgstyret vedtatt at alle listeforslag skal leveres til Lenvik kommune.

Listeforslaget skal skrives etter en bestemt mal, og det må være kommet fram til kommunen innen 1. april 2019 kl. 12.00 (*). Fristen er absolutt!

Listeforslagene anses for innlevert når de er kommet inn til valgstyret ved servicetorget i Lenvik kommune og bekreftet innlevert. Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen. Listeforslaget er tosidig. På den ene siden skal alle kandidatene stå, på den andre skal listens underskrivere stå.

Listeforslaget (side 1, med kandidatene) kan sendes elektronisk til postmottak@lenvik.kommune.no. Side 2 krever originale underskrifter, og MÅ leveres i papirformat.

Les mer om hvordan listeforslag skal leveres på nettsiden valg.no

Når innleveringsfristen er utløpt, kan forslagstillerne kun gjøre de endringene på listeforslaget som er nødvendige for å bringe forslaget i overensstemmelse med valgloven og forskriftene til denne.

Underskrifter på listeforslaget
Et listeforslag må være underskrevet av et visst antall personer. Antall underskrifter avhenger av om partiet er registrert i Partiregisteret i Brønnøysund og partiets oppslutning ved forrige stortingsvalg.

For registrerte parti som har fått minst 500 stemmer i et fylke eller 5000 stemmer i hele landet ("forenklet modell") ved forrige stortingsvalg kreves underskrift av to styremedlemmer av partiets lokalavdeling med ansvar for valgdistriktet listen gjelder.

For partier eller grupperinger som ikke fyller kravene til "forenklet modell" kreves underskrift av 300 personer med stemmerett i kommunen.

Tillitsvalgt/tillitsutvalg for partiet/gruppen
Alle listeforslag må angi en tillitsvalgt med vararepresentant blant dem som har underskrevet forslaget. Dessuten bør listeforslaget inneholde en fortegnelse over hvilke personer som skal fungere som et tillitsutvalg, selv om dette ikke er noe krav i forbindelse med godkjenningen av listeforslaget.

Den tillitsvalgtes oppgaver er blant annet å representere forslagsstillerne i forhandlinger med valgstyret om listeforslaget. Tillitsutvalgets oppgave er å eventuelt kalle listeforslaget tilbake.

Overskrift på listeforslaget
Listeforslaget skal ha en overskrift som viser parti eller gruppe. Navnet må ikke kunne forveksles. Registrerte partier skal bruke partiets registrerte navn i listeoverskriften. Listeforslaget må tydelig vise at listen gjelder kommunestyrevalget 2019 i Senja kommune.

Bruk departementets mal Skjema for innlevering av listeforslag

Kandidater og stemmetillegg
Listeforslaget må inneholde minst 7 navn. For Senja kommune kan forslaget maksimalt inneholde 51 navn, dvs. antall representanter i kommunestyret (45) pluss seks.

Inntil 6 personer på listen kan gis et tillegg i sitt personlig stemmetall (forhåndskumulering) på 25 % av det antallet stemmesedler som kommer listen til del ved valget. Navnet på disse kandidatene skal stå først på listeforslaget og skrives med uthevet skrift.

Identifisering av kandidatene
Alle kandidater må være innført i folkeregisteret som bosatt i kommunene Berg, Lenvik, Tranøy eller Torsken på valgdagen. Listeforslaget skal inneholde kandidatenes:

  • Fornavn
  • Etternavn
  • Fødselsår
  • Bosted

På stemmesedlene er fornavn og etternavn begrenset til maksimalt 35 tegn (inklusivt mellomrom). Det er viktig å angi hvordan navn som er lengre enn 35 tegn, skal forkortes og vise på stemmeseddelen.

Stilling kan tas med dersom forslagsstillerne ønsker det, men vær oppmerksom på at det er begrenset plass på stemmeseddelen. Dersom stilling føres opp, må dette gjøres for alle kandidatene på listen.

Rett til å kreve seg fritatt fra å føres opp på valglister er regulert i Valgloven § 3-4 (1) lyder:
"Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten"

(*) Vanlig frist for å levere listeforslaget er 31. mars kl. 12.00, jf valglovens § 6.1.I 2019 faller 31. mars på en søndag. I henhold til valgloven § 15-5, skal frister som faller på en lørdag eller helligdag utsettes til påfølgende hverdag. Det innebærer at listeforslag må være innlevert til det aktuelle valgstyret innen 1. april 2019 kl. 12.00.