Ønsker avtale med private aktører

Lenvik kommune ønsker samarbeid med profesjonelle utleieaktører knyttet til bygging av leiligheter på Finnsnes. Målet er 30 utleieenheter, integrert i ordinære bomiljø.

Kommunens rolle i boligpolitikken er å stille boliger til disposisjon til vanskeligstilte, være lokal plan og bygningsmyndighet, gjennomføre arealdisponeringer til boliger, sikre bolig og tomteforsyning til kommunens innbyggere.

Kommunen ønsker å legge til grunn/bruke prinsippene som er utviklet av Husbanken om tilvisningsavtaler. Ved inngåelse av tilvisingsavtale med Lenvik kommune, vil utbygger/utleier kvalifisere for å søke om grunnlån hos Husbanken med de betingelsene de stiller.

Les mer om tilvisningsavtaler på kommunens side for Boligfremskaffing