Overskudd i 2018

Lenvik kommune hadde ett driftsmessig overskudd på 15,6 mill. kroner i 2018. Rådmann Bjørn Fredriksen er fornøyd med ett godt driftsresultat, og fremhever det gode arbeidet kommunens ansatte og ledere har utført i året som har gått.

Lenvik kommune hadde i 2018 et netto driftsresultat på 32,9 mill. kroner. Dette utgjør ca 2,63 % av kommunens brutto driftsinntekter. Etter at bruk og avsetning av øremerkede fondsmidler, og bruk og avsetning til disposisjonsfond etter politiske vedtak er hensyntatt utgjør årets mindreforbruk ca 15,6 mill. kroner.

- Kommunen leverer gode og forsvarlige tjenester, og virksomhetene gjør en betydelig jobb med å utvikle tjenestene til et langsiktig bærekraftig nivå. De to siste årene har overskuddet til kommunen ligget på mellom 4 og 5 millioner, og fjorårets resultat er i så måte positivt. Overskuddet skyldes flere forhold, men en mer positiv utvikling i de samlede skatt- og rammeinntektene enn opprinnelig forutsatt er den viktigste årsaken til at kommunen leverer et positivt netto driftsresultat, uttaler en fornøyd rådmann Bjørn Fredriksen.

Kommunen mottok 9,1 mill. kroner i merskatteinntekter 5,6 mill. kroner i merinntekter på integreringstilskudd. Dette resulterte i merinntekter i 2018 på 14,7 mill. kroner. I tillegg hadde kommunen ca 2,9 mill. kr lavere netto finanskostnader enn budsjettert fordi minimumsavdragene ble lavere enn budsjettert og en restpott etter lønnsoppgjøret på ca 7,3 mill. kroner. Totalt sett hadde Lenvik dermed nær 25 mill. kroner i merinntekter på overordnede regnskapsposter. De ulike tjenesteområdene leverer samlet sett et merforbruk på drift på ca 9,3 mill. kroner hvor størstedelen av merforbruket knytter seg til pleie og omsorg.

Ordfører i Lenvik Geir-Inge Sivertsen er meget tilfreds med at regnskapet for 2018 ble avlagt med et positivt resultat. 
- Vi går nå inn i siste driftsår for Lenvik kommune, og at vi over år har hatt positivt driftsresultat er gledelig. Det betyr at de grepene politikere og administrasjonen har tatt har hatt effekt, sier Sivertsen.

Samtidig er det viktig å understreke at de positive resultatene som har vært i all hovedsak skyldes ekstraordinære inntekter som følge av økt skatteinngang og økt flyktningetilskudd som følge av familiegjenforeninger.- Dette er gledelig, men samtidig har vi fortsatt relativt stort merforbruk særlig på området for helse og omsorg, der det er krevende å ta ned driftsnivået i balanse, sier Sivertsen. Han påpeker videre at det både politisk og administrativt arbeides kontinuerlig med å holde driften i balanse, og uten konstant fokus på dette så ville ikke kommunen klart å levere et regnskap i balanse.

- De driftsmessige utfordringene som Lenvik og de øvrige kommunene har, vil også måtte handteres i nye Senja kommune, og her har både administrasjonen og politikerne ett felles ansvar, sier ordføreren. - Jeg er likevel optimistisk til at Senja kommune vil klare å etablere en sunn og god drift for de kommunale tjenestene, og et solid inntektsgrunnlag og samfunnsutvikling med utgangspunkt i den verdiskaping som skjer i hele den nye kommunen, avslutter han.

Resultatet har bidratt til å styrke kommunens disposisjonsfond, som støtter opp under de føringene som er gitt av kommunestyret. Lenvik kommunes disposisjonsfond har økt til 42,8 mill. kroner. Mindreforbruk for 2018 er ikke med i disse tallene. Samlet lånegjeld er økt til 1,243 mrd. kroner.