Søker reiseledsagere

Hjemmetjenesten søker ledsagere til personer som ikke kan dra alene til behandling. Det kreves ingen kvalifikasjoner, og kost og evt. overnatting dekkes etter fastsatte satser.

Enkelt personer kan av ulike årsaker ikke kan dra alene til behandling. Hjemmetjenesten i Lenvik søker derfor etter ledsagere som skal følge pasienten til og/eller fra undersøkelse og behandling. Dette skjer når aktuelt helsepersonell (lege, tannlege, fysioterapeut, kiropraktor etc) har dokumentert at følge er medisinsk eller behandlingsmessig nødvendig.

Det kreves ingen kvalifikasjoner, men personlig egnethet vil bli vektlagt og du vil bli kalt inn til et møte med fagleder hjemmetjenesten i den sonen du har hjemmeadresse.

Kost og overnatting dekkes etter fastsatte satser. Som reisetid regnes tiden som medgår fra reisen starter fra arbeidssted eller pasientens bosted til behandlingssted. Tilbakereisen regnes på tilsvarende måte.

Reisetid regnes som arbeidstid i det tidsrom ledsager har aktivt tilsyn med pasient, medregnet ventetid.

For nærmere informasjon ta kontakt med merkantil avdeling ved Finnsnes omsorgssenter, telefon: 77 88 31 00 , så formidler de kontakt med aktuell avdeling i hjemmetjenesten eller hjemmetjenesten direkte

Søknad sendes på eget skjema "Søknad om godkjenning som ledsager i hjemmetjenesten".

Skjemaet finnes på siden for Søknadsskjema, under Helse og omsorg.