Utlysning av BUK-midler 2019

Barn- og unges kommunestyre i Lenvik disponerer også i år kr. 100.000 i såkalte BUK-midler. Tiltak eller prosjekt som mottar støtte, skal ikke bare være for barn og unge, men også med barn og unge. Det betyr at barn og unge skal være delaktig både i planlegging og gjennomføring av tiltaket.

Lenvik kommunestyre har i sak 148/15 gjort vedtak om at følgende kriterier skal legges til grunn for tildeling:

1. Barn og unge selv må være hovedaktører i tiltaket eller prosjektet. Dette må dokumenteres dersom det er voksne som søker, bl.a. ved at søknaden også er underskrevet av representant for barn og unge. Tiltaket/prosjektet må ha en rusfri profil. Person over 18 år må stå som ansvarlig for tildelte midler.

2. Kommunale virksomheter som skoler og barnehager kan ikke stå som søkere. Tiltak eller prosjekt knyttet til disse må søkes på av f.eks. elevråd eller foreldreutvalg, og det må ikke knyttes til ordinær drift av skolen eller barnehagen.

3. Tiltak iverksatt av kommersielle aktører der hovedformålet er fortjeneste for vedkommede aktør, er ikke støtteberettiget selv om det er høy grad av barn- og ungdomsmedvirkning.

4. Søknaden inneholde følgende opplysninger:

   a) Budsjett som også inneholder opplysninger om egenandel. Man kan ikke påregne at BUK-midlene kan fullfinansiere tiltak/prosjekt.

   b) Hvordan, og i hvilken grad barn og unge er involvert.

   c) Navn på økonomisk ansvarlig.

   d) Post- og event. e-postadresse, telefonnummer.

   e) Kontonummer som eventuell støtte skal utbetales til.

 

NB! Søknader som ikke tilfredsstiller disse kriteriene, blir ikke vurdert!

 

Søknadsfrist er 20. februar 2019.

Søknaden sendes til:

postmottak@lenvik.kommune.no

Merk søknaden "BUK-midler"

Ved spørsmål angående søknaden, kontakt sjumilsstegskoordinator på telefon 922 01 779 eller epost odd.fredriksen@lenvik.kommune.no