Sjumilssteget

Sjumilssteget er et program og en metode utviklet i fylkesmannsembetet i Troms, og handler om hvordan FNs barnekonvensjon – “barnas grunnlov” -  kan flyttes fra teori til virkelighet. Lenvik kommune har vært pilotkommune i dette arbeidet.

De sju stegene

Sjumilssteget handler om å konkretisere artiklene i barnekonvensjonen og gjøre kommunen i stand til å bruke disse når de planlegger og kvalitetssikrer sine tjenester til barn og unge.

Sjumilssteget viser til sentrale artikler i FNs barnekonvensjon. De sju stegene er: 

  • Steg 1. Medbestemmelse
  • Steg 2. God omsorg
  • Steg 3. Særskilt vern og støtte
  • Steg 4. Vern mot overgrep
  • Steg 5. Fullverdig liv
  • Steg 6. God helse
  • Steg 7. God utdanning

Lenvik kommune var i perioden 2009-2012 nasjonal pilotkommune for denne satsinga. Nå videreføres prosjektets hovedpilarer gjennom koordinatorfuksjon.

Hovedpilarene

 De fem hovedpilarene er:

1.         Egenrapportering av status i forhold til FNs barnekonvensjon

•           Lenvik kommune har gjennomført analyser i 2009 og 2012

Les mer om analysene

2.         Tverrfaglige utviklingsprosjekter

•           Lenvik kommune har utviklet og innført system med tverrfaglige møter i skoler, barnehager og helsestasjoner

Les mer i handboka

3.         Økt medvirkning for barn og unge

•           Lenvik kommune har etablert barns- og unges kommunestyre

•           Lenvik kommune har utviklet lokal læreplan i elevrådsarbeid og demokratiopplæring

Lokal læreplan i elevrådsarbeid og demokrati

Informasjonshefte

4.         Oppmerksomhet og fokus på FNs barnekonvensjon

•           Lenvik kommune har utviklet og vedtatt handlingsplan mot vold

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 

•           Lenvik kommune har utviklet handlingsplan mot fattigdom

Handlingsplan mot barnefattigdom 2013-2016

5.         Dialog og samarbeid med frivillige organisasjoner

Det jobbes aktivt mot mobbing. Gjennom prosjektet ”Jobbing mot mobbing” er det avholdt folkemøter rundt om i kommunen med forebygging av mobbing som tema.

Les oppsummering fra folkemøtene i april 2013

Barnebykonvensjonen

Barnebykonvensjonen  – for vennlighet og respekt

-           Vedtatt i kommunestyret 8.mai 2014

Barnebykonvensjonen

Lenker

Sjumilsstegets nettside