Barnebyen

"Å bedre oppvekstsvilkårene for barn og unge på en så helhetlig og gjennomgripende måte at byen framstår med en klar og tydelig oppvekstprofil.” - Kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 2026.

Barnebyen - førr ungan!

Barn og unge er framtida, men også nåtiden. Hovedprosjektet Barnebyen hadde sin oppstart i 2007, og ble avsluttet i 2012. I dag er Barnebyen en del av Lenvik kommunes profil og koordineres av barnebyutvikleren. Barnebyen eies av Lenvik kommune, Profilgruppa og Finnsnes Forum. Finansiering av Barnebyen er et spleiselag mellom de tre eierne, i tillegg til betydelig egeninnsats og ekstern finansiering.

Barnebyen er å sette fokus på  kommunens satsningsområder barn og unge og folkehelse gjennom realisering av prosjekter, aktiviteter og tiltak. Barnebyen er ikke ett prosjekt, men en tenkemåte!

En klar målsetting er å skape trivsel blant egne innbyggere, men også for de som besøker kommunen.

Utstyrsbanken

Utlån av gratis utstyr til aktiviteter for frivillige organisasjoner, skoler, samt barn og familier. Utstyrsbanken er lokalisert i kulturhuset i Lenvik kommune. Alle som skal låne utstyr må være over 18 år og forevise gyldig legitimasjon. For skoler og barnehager er det mulig å låne utstyr på vegne av barna.

Utstyrsbanken inneholder:

 • Langrennsski
 • Slalåmski
 • Snowboard
 • Skøyter
 • 1 stk. kanohenger med 7 kanoer, årer og redningsvester
 • 1 stk. utstyrsbag med diverse friluftsutstyr

 Utstyrsbanken

Lån av skøyter gjøres hos Lenvik bibliotek i Kunnskapsparken. Husk lånekort!

Alle forespørsler ang. utlån rettes til: utstyrsbank@lenvik.kommune.no

Utstyrsbanken er realisert med hjelp fra Troms fylkeskommune, gjensidigestiftelse, DnB nor-stiftelsen og arbeids- og velferdsdepartementets tilskuddsforvaltning.

Tilrettelagte områder

Lenvik kommune har flere områder som er spesielt tilrettelagt for for lek, moro og aktiviteter der barn og folkehelse er i fokus.

Lekeparken

Lekeparken er barn og voksnes oase midt i Finnsnes sentrum. Parken er tilrettelagt like ved det idylliske Finnsnesvannet, og har lekeapparater og aktivitetstilbud tilpasset de fleste aldersgrupper. Her finnes klatrestativer for små og litt større barn, sklier, husker, zipline, balanse- og hinderløype, og flere benker.

Se bilde

Sykkelgården

Grunnsteinen i sykkelgården ble lagt ned av tidligere proffsykelist Thor Hushovd i august 2015. Tre år senere var sykkelgården realisert. Den er lokalisert mellom Silsandhallen og Småslettan barneskole på Silsand. Her er det ekte og realistisk veibaner, skilting, veimerking osv. I tillegg er det flere apparater for fysiske aktiviteter, og ett eget område for avslapping og sosiale aktiviteter.

Se entreprenørens bilder fra Sykkelgården

100 meterskogen

100 meterskogen aktivitetspark er ett privat initiativ planlagt på bakgrunn av erkjennelsen av at barn og unge er blitt mere stillesittende og søker aktiviteter som data, data spill og pasifiserende aktiviteter.

Som et tiltak for å møte disse utfordringer har private tatt grep for å legge forholdene til rette for aktiviteter ute i skog og mark.
Planene går ut på å skape en park hvor ulike aktiviteter legges til rette for barn, unge og voksne. 

Parkens plassering, i terrenget ovenfor både barne- og ungdomsskole på Finnsnes, gir muligheter i skolesammenheng. Her kan ikke bare kroppsøving flyttes ut, men også andre skoleaktiviteter. På ettermiddag- og kveldstid vil det være muligheter for alle andre.

Parken er under kontinuerlig utbygging, og det planlegges BMX sykkelløype, flere golf hull, fotballgolf, freesbee golf, turstier, gapahuker, utsiktspunkter. Det er allerede etablert en padledam for kano i området.

Følg 100 meterskogen på Facebook

Tufteparken Finnsnes

Tufteparken er et lavterskel tiltak for uorganisert idrett og folkehelsen. Parken, som er lokalisert like ved Finnsnes kirke, har en bred målgruppe fra små barn opp til seniorer, og det er en fin kombinasjon mellom lek og trening! 

Trening med egen kroppsvekt er en naturlig, sunn og skadeforebyggende treningsform som er allment tilgjengelig og kan utføres hvor som helst, både innendørs og utendørs. Tufteparken er et konsept som ble startet av Lasse Tufte i 2011. Kort fortalt er det en form av en utendørs treningspark, som er ment som et naturlig samlingspunkt for både trening og som en sosial arena

Tufteparken består av 10 apparater i form av enkle metallkonstruksjoner. Apparatene er tilrettelagt slik at absolutt alle kan utføre alle grunnleggende øvelser uavhengig av alder, kjønn, høyde, treningsbakgrunn og fysiske forutsetninger. Parken kommer sammen med et instruksjonsskilt med et utvalg av øvelser både for nybegynnere og viderekomne. Parken er vedlikeholdsfri, enkelt utformet og har ingen bevegelige eller løse deler.

Tufteparken Finnsnes på Facebook

Aktiviteter i Barnebyen

Actionuka

Action uka er et fartsfylt og spennende ferietilbud for ungdom i alderen 12-16 år. Tiltaket fanger opp blant annet barn og unge som er berørt av fattigdomsproblematikk, manglende sosialt nettverk, få venner, ensomhet, eller i behov av å få seg nye venner.

Aktivitet og mestring

Tilbud for de mellom 12 og 16 år. Gruppen består av inntil 12 ungdommer som er på ulike aktiviteter en dag i uken. Eksempler på aktiviteter er skøyter, paintball, slalåm, bowling, innebandy, karate osv. Det er alltid voksne ledsagere som følger opp ungdommene i forbindelse med aktiviteter.

SLT koordinator og daglig leder av itdrettsrådet, har hatt ansvaret for tilbudet siden 2006.

Aktiv ferie

Barnebyen arrangerer ferietilbud i vinter og høstferie for alle barn  i 1.-7. klasse. Det tilbys ulike aktiviteter, blant annet: turn, ballspill, fjellturer, skilek, hockey og snøforming. Tilbudet er i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner i Lenvik kommune. Påmelding skjer via Barnebyens side på Facebook.

 Aktiv vinterferie

Friluftsskolen

Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet for barn og ungdom, med hovedfokus på de mellom 10 og 14 år. Målet med friluftsskolen er å gi deltakerne en lystbetont introduksjon til friluftsliv. For mer informasjon, se Midt-Troms friluftsråd

Pepperkakebyen

Pepperkakebyen er en fast tradisjon i Barnebyen. Barn og voksne, bedrifter, lag og foreninger, barnehager og skoler bidrar alle til denne faste førjulstradisjonen. I 2016 var Pepperkakebyen i Lenvik bibliotek. Her det også fortellerstund, tegneverksted, julefilm, kafè og masse mer!

Offisiell åpning er 1.desember hvert år.

Pepperkakebyen er et samarbeid mellom Lenvik bibliotek, Finnsnes Forum, Cafe Okazo, Midt-Troms musuem og Barnebyen.

 PepperkakebyenLogo pepperkakebyen

Rusfritt 16.mai arrangement

Barnebyen, Torsdagsklubben og ungdomsrådet arrangerer årlig et rusfritt 16. mai arrangement for ungdom under 18 år. Målet er å utsette alkoholdebuten for ungdom, ved å legge til rette for at det skjer noe som er mer attraktivt enn å oppsøke miljøer ute der det konsumeres mye alkohol.      

Ungdom møter næringsliv

Ungdom møter næringsliv er et fast arrangement for 9.klassinger i Midt-Troms. Vi ønsker å synliggjøre mangfoldet og muligheten som finnes i regionen. En klar utfordring i Midt-Troms er å få kvalifisert arbeidskraft til næringslivet. Mange unge utdanner seg bort fra hjemplassen, blant annet fordi de har for liten kunnskap om hvilke jobbmuligheter som finnes.

Arrangementet finner sted i Kulturhuset på Finnsnes. Her presenterer ulike bedrifter seg på stand, samt at det gjennomføres ulike foredrag. I 2016 ble det blant annet gjennomført foredrag om sjømatnæringa og forsvaret.

Barn og unges medvirkning

Lenvik kommune har ungdomsråd som ble etablert allerede på 1990-tallet. Det består av representanter fra ungdomsskolene og de videregående skolene i kommunen. Det legges betydelig vekt på barns og unges medvirkning i kommunen.

Det er også laget en lokal læreplan for demokratiopplæring i skolen basert på Kunnskapsløftet 2006.

Når det gjelder BUK, må nevnes fordelinga av 100.000 kroner basert på innkomne søknader og etter innstilling fra ungdomsrådet. Ellers tar BUK opp alle typer saker som meldes inn fra skolenes elevråd, enten direkte til BUK eller via ungdomsrådet. «Barnebykonvensjonen – for vennlighet og respekt» som kommunestyret vedtok i 2014, ble først vedtatt i BUK. Ungdomsrådet har bl.a. deltatt aktivt i planlegging og gjennomføring av rusfrie 16.mai-arrangement, deltatt aktivt i arbeidet med å danne ungdommens regionråd, og har også begynt å se på hvordan man kan delta i prosessen rundt kommunereformen.

Barn og unges kommunestyre - BUK

I Lenvik har barn og unge sin egen demokratiske kanal Barn og Unges kommunestyre (BUK). Nytt BUK med 27 representanter velges hver høst.  BUK har som målsetting:

 • Å ta i bruk den resurs som barn og ungdom representerer i Lenvik
 • Et talerør i det politiske systemet for alle ungdommer i kommunen
 • Gi ungdom medinnflytelse over utforminga av ungdomspolitikken.
 • Bedre kontakten mellom ungdom, politikere og administrasjonen.
 • Arbeide for bedre samordning av ungdomspolitikken.
 • Stimulere til medvirkning og deltakelse blant barn og ungdom i samfunnsspørsmål.
 • Gi informasjon fra det politiske systemet tilbake til ungdom.

BUK møtes to ganger i året og legger frem sine saker. Ordføreren er leder av møtene i BUK, mens ungdomsrådets leder trer inn i rollen som varaordfører.

Les mer om BUK

Ungdomsråd

Lenvik kommune har ungdomsråd som ble etablert allerede på 1990-tallet. Det består av representanter fra ungdomsskolene og de videregående skolene i kommunen. Ungdomsrådet har bl.a. deltatt aktivt i planlegging og gjennomføring av rusfrie 16.mai-arrangement, deltatt aktivt i arbeidet med å danne ungdommens regionråd, og har også begynt å se på hvordan man kan delta i prosessen rundt kommunereformen. 

Les mer om ungdomsrådet

Elevråd

Et elevråd er et demokratisk organ valgt av elevene for elevene på en skole. I Norge skal alle skoler opprette elevråd, med hjemmel er ifølge opplæringslova, pliktig til å opprette et elevråd. Informasjon om skolenes ungdomsråd finnes på deres nettsider.

Gå til skolenes startside

Barn og unges representant i plansaker

Info kommer

Sjumilssteget

Sjumilssteget er et program og en metode utviklet i fylkesmannsembetet i Troms, og handler om hvordan FNs barnekonvensjon – “barnas grunnlov” -  kan flyttes fra teori til virkelighet. Lenvik kommune har vært pilotkommune i dette arbeidet.

 Gå til Sjumilssteget