Lærebrett i Lenvikskolen

Fra høsten 2017 vil alle elever i barneskolene i kommunen få utlevert ett eget personlig lærebrett. Verktøyet, som er av typen iPad, vil følge eleven gjennom skolehverdagen. På denne siden vil du finne dokumentasjon, veiledninger og annen informasjon om den nye lærebrett ordningen.

Siden er under utvikling og vil høsten 2017 oppdateres jevnlig med relevant informasjon.

Ny skolehverdag

Elevene i Lenvikskolen vil møte en ny skolehverdag med bruk av et lærebrett til hver elev. Ved at alle har et eget lærebrett, gis det mulighet for å skape læringssituasjoner hvor den enkeltes behov og forutsetninger kan tilgodeses i enda høyere grad. Lærere og pedagoger kan utvikle nye læringsmiljøer hvor elevene jobber med oppgaver som er tilpasset den enkeltes behov for læring.

Den tradisjonelle undervisningen blir supplert med undervisning hvor elevene i høyere grad er aktive i egen læring. Med eget personlig lærebrett vil elevene få styrket deres digitale kompetanse slik at de også i fremtiden kan leve opp til de krav den moderne verden stiller – og oppnå ferdigheter som setter enda flere elever i stand til å gjennomføre videre studier.

Informasjonsbrev foresatte sept. 2017

Bakgrunn og mål

Rektornettverket nedsatte høsten 2016 en gruppe som skulle vurdere begynneropplæringen og pedagogikken i Lenvikskolen. Målet var å vurdere om pedagogikken er god nok, og om det fantes andre måter som er bedre.

Gruppa så nærmere på:

  • Forskning
  • Hvilke typer begynneropplæring finnes
  • Resultat fra andre skoler og kommuner
  • Referanseskoler

En type pedagogikk pekte seg ut; - skrive seg til lesing (STL+) med auditiv støtte og lærebrett til hver elev. Dette skal langt på vei erstatte læreboka, kladdeboka, innføringsboka og meldemappa.

I følge forskning, resultater på kartlegginger og erfaringer fra referanseskoler, er STL+ den ubestridt beste metoden til begynneropplæring og pedagogikk på barneskolen. 

Rektornettverket besøkte blant annet Jong skole i Bærum, som var den første skolen som målrettet tok i bruk digitale hjelpemidler som erstatning for tradisjonelle bøker. Jong skole vant IKT-senterets innovasjonspris i 2016, bl.a. ved at de vektla at innføring av de digitale verktøyene gikk hånd i hånd med en gjennomført pedagogisk tankegang. Dette har gitt skolen dokumenterte resultater i blant annet lese- og skriveopplæringen.

Les mer om Jong skole og se video nederst i artikkelen.

Nettvett

Internett og nye elektroniske løsninger gir barn fantastiske muligheter til å utveksle informasjon, tilegne seg kunnskap og til å underholdes. Gjennom sosiale nettverk holder barn og unge kontakt med venner og kjente, og de er flinke til å ta i bruk alle mulighetene som internett og mobiltelefon gir dem.

Lenvikskolen legger vekt på god og systematisk opplæring i nettvett på alle trinn. Opplæringa skal synliggjøres i årsplanene på alle trinn i skolen, og er tverrfaglig. Det er utarbeidet ett eget årshjul/idebank for nettvett i kommunens skoler.

Veileder - Nettvett

Applikasjoner

En applikasjon, populært kalt "app" er  en programvareløsning laget for å kjøre på smarttelefoner og nettbrett. Apper er tilgjengelige gjennom digitale distribusjonsplattformer, hvorav de største er App Store (på iOS) og Google Play (på Android). Begrepet app ble i januar 2011 kåret til årets ord for 2010 av American Dialect Society (kilde: snl.no)

Her finner du en oversikt over noen av applikasjonene som Lenvik kommune installerer for bruk i undervisningen, samt en kort beskrivelse av de ulike applikasjonene.

Applikasjoner for 1.-2. trinn
Navn Beskrivelse
iThoughts

Tankekart, benyttes til planlegging, tema- og emneoversikter og presentasjoner. Har støtte for vedlegg.

Book Creator

En applikasjon der eleven lager sin egen bok med bilder, lenker, filmer, lyd og tekst. Book Creator motiverer til skriving og lesing.

Skoleskrift 3 

Skriveprogram med talesyntese som leser opp bokstavlyden og ordene som skrives.

Kidspiration 

Tankekartverktøy for de yngste. Barna kan sette sammen bilder, tekst, tall og lage egne bilder.

Tegnebrett 

Tegne- og fargeleggingsapplikasjon.
QRcode App  QR kode generator og kodeleser
Showbie 

Webtjeneste som letter arbeidsflyten mellom lærer og elever, ikke minst i sammenhenger der en bruker nettbrett i undervisningen.

Foresatte har egen tilgang til Showbie. Kontakt skolen for utlevering av nødvendig brukernavn og passord. Showbie finnes kun i Apple-versjon (appstore). For android-telefoner/nettbrett og pc brukes nettleser.
https://my.showbie.com/signin

 Showbie Number Line 

Hjelper elevene å visualisere tall-sekvenser og strategier for å telle, sammenligne, legge til, trekke fra, gange og dele. 
Number Frames 

Strukturerer tall i rutenett på fem, ti, tjue og ett hundre. Figurer brukes til å telle med, sammenligne og til å konkretisere regnestykker.

Padlet  Digitalt lerret, egnet for å dele og samarbeide på tegninger/prosjekter etc.
Bitsboard  Spill-applikasjon som lar elever og lærere lage lærerike spill.
GeoBoard  Verktøy for å utforske en rekke matematiske emner.
Pattern Shapes  Pedagogisk verktøy som ved forskjellige former lar elevene utforske geometri og figurer. 
Socrative Student Et online test- eller quizverktøy, som brukes direkte i undervisningen. Lærer lager spørsmål som er formuleret som ’multiple choice’ eller som ’short answer’. Lærer kan løpende følge med på elevenes svar og læringsprogresjon.
Puppet Pals Directors Pass HD  App for historiefortelling, som utfordrer elevenes kreativitet.
Applikasjoner for 3.-7. trinn
Navn Beskrivelse
iThoughts

Tankekart, benyttes til planlegging, tema- og emneoversikter og presentasjoner. Har støtte for vedlegg.

Book Creator

En applikasjon der eleven lager sin egen bok med bilder, lenker, filmer, lyd og tekst. Book Creator motiverer til skriving og lesing.

Skoleskrift 3 

Skriveprogram med talesyntese som leser opp bokstavlyden og ordene som skrives.

Explain Everything Presentasjonsverktøy der eleven blant annet kan lage egne instruksjonsvideoer.
QRcode App  QR kode generator og kodeleser
Showbie 

Webtjeneste som letter arbeidsflyten mellom lærer og elever, ikke minst i sammenhenger der en bruker nettbrett i undervisningen.

Foresatte har egen tilgang til Showbie. Kontakt skolen for utlevering av nødvendig brukernavn og passord. Showbie finnes kun i Apple-versjon (appstore). For android-telefoner/nettbrett og pc brukes nettleser.
https://my.showbie.com/signin

Garageband

Musikk og komposisjons-verktøy
Padlet  Digitalt lerret, egnet for å dele og samarbeide på tegninger/prosjekter etc.
Paper 53 Tegne-app som eleven samarbeide med andre, eller ta utgangspunkt i en tegning noen andre har delt.
Socrative Student Et online test- eller quizverktøy, som brukes direkte i undervisningen. Lærer lager spørsmål som er formuleret som ’multiple choice’ eller som ’short answer’. Lærer kan løpende følge med på elevenes svar og læringsprogresjon.
Office 365 Forskjellige "kontor-programmer"

Utlån, bruk og erstatning

Her finner du dokumenter som er relevante med hensyn til utlån, bruk og erstatning av lærebrett. Ved eventuelle endringer vil foreldre/elever informeres gjennom ordinære kommunikasjonskanaler.

Regler for utlån av lærebrett

Kjøreregler for bruk av lærebrett

Praksis for erstatningsansvar knyttet til utlån av lærebrett 

Ordensreglement for elever i grunnskolen

Lærebrett - FAQ

Ofte spurte spørsmål rundt lærebrett i Lenvikskolen:

Opplæring

Vil elevene få tilstrekkelig opplæring av appene, slik at det vil bli effektivt i undervisningen?

Ja, det er målet. Vi setter av tid og ressurser til opplæring i appene samtidig som elevene jobber med fagstoff. Vi har både profesjonelle instruktører/veiledere og lærere som har fått god opplæring i bruk av de ulike appene og i planlegging og gjennomføring av digital undervisning.

Brukerstøtte

Hvordan får eleven brukerstøtte?

Eleven tar kontakt med skolens IT-ansvarlig som lettes nås via kontoret på skolen. Er eleven fortsatt usikker, snakk med lærer. IT ansvarlig på skolen gir hjelp eller innhenter hjelp.

Deling (på skolen)

Hvordan skal deling foregå?

Deling vil foregå via itslearning eller AirDrop. Med AirDrop kan du dele for eksempel bilder, video og nettsteder trådløst med iPader som befinner seg i nærheten. Dette kan for eksempel til underveisvurdering av elevarbeider, eller til å distribuere undervisningsmateriell. Vi skal også teste ut appen Showbie for deling og tilbakemelding fra lærer.

Deling (privat/hjemme)

Kan elevens apper også lastes ned familiens i iPad?

Nei. Skolen betaler for hvert eksemplar av appene gjennom et volumlisensieringsprogram (VPP), og det er selve lærebrettet som er registret i det systemet, ikke eleven. VPP fungerer slik at skolen administrerer et visst antall lisenser av hver app. Disse kan trekkes tilbake fra den enkelte og gjenbrukes på andre. Det gir kommunen muligheter til å for eksempel kjøpe klassesett av apper, som en klasse disponerer i en periode og som så kan trekkes tilbake og distribueres til en annen klasse.

Deksel

Hvilken type deksel skal lærebrettet ha?

Lærebrettet til elevene skal ha et støtsikkert cover. Dette vil bli levert med brettet, og beskytter både i klasserommet og i skolesekken. Lærebrettet skal ikke taes ut av dette coveret av sikkerhetshensyn.

Tastatur

Skal elevene bruke eksternt tastatur?

Ja. Elevene vil ha tilgang på eget tastatur (og hodetelefoner) på skolen. Dette har de ikke anledning til å ta med hjem. 

Knust skjerm

Det kan være at man knuser skjermen, ønsker skolen å fikse dette eller ordner man det på egen hånd?

Skolen ønsker å ta hånd om dette. Ta kontakt med adminstrasjon ved uhell. Det er utarbeidet egen praksis for erstatningsansvar knyttet til utlån av lærebrett. Dokumentet er tilgjengelig på denne nettsiden.

Eieforhold

Følger lærebrettet den enkelte elev gjennom flere skoleår?

Ja. Elevene får lærebrettet til låns, men hvert brett er "personlig" og følger eleven fra år til år. På lik linje med bøker, innleveres lærebrettet i skoleferien. 

Overvåkning og nedlasting

Vil nettbruken og lærebrettene overvåkes på noen måte?

Eleven kan selv ikke installere apper! Gjennom administrasjonsrettighetene har skolen anledning til å se elevens brukerstatistikk for filer og fag, hvilket lærebrett som er registrert på hvilken elev, og hvilke apper som er installert på hvert lærebrett. Vi har ikke tilgang til elevens innhold i appene, og kan ikke se hvilke nettsider elevene har vært inne på uten å gå på loggen til det enkelte lærebrett.  Vi kan begrense hvilke funksjoner elever skal ta tilgang til, men vi ser ikke hva de faktisk gjør. Skolen forbeholder seg retten til å slette og reinstallere innhold på enheten. Vi har høyt fokus på å gi elevene digital dannelse gjennom holdningsskapende arbeid og opplæring i nettvett.

Nedlasting

Hvordan sjekker/hindrer dere nedlasting av 18-års filmer og spill?

Lærebrettene er konfigurert på en slik måte at det ikke er mulig å laste ned annen programvare enn det skolen bestemmer. Dette gjelder også gratisprogrammer.

Skriveferdigheter

Hva vil dette bety for elevenes håndskrift og skriveerfaring?

Lærebrett vil ikke erstatte håndskrift fullt og helt, og elevene skal fortsatt jobbe med oppgaver som krever at de skriver for hånd. Men omfanget vil selvfølgelig reduseres.

Skjermtid begrensninger

Hvordan unngår vi for mye skjermtid?

På skolen vil det som før være varierte aktiviteter. Barna vil ikke bli sittende statisk foran en skjerm, slik vi voksne med «kontorjobb» ofte gjør.

På hjemmebane må foresatte lage kjøreregler for hvor, når og hvordan lærebrettet kan brukes utover leksearbeidet. Kjørereglene må tilpasses den enkelte utfra alder og personlighet. Eksempler på slike regler kan være at lærebrettet ikke skal være på rommet etter leggetid.

Oppbevaring

Hva skjer hvis man glemmer å lade lærebrettet?

Lærebrettet bør ha et fast sted for oppbevaring og lading hjemme. De som ikke ønsker å lade lærebrettene over natten, bør innarbeide rutiner for lading når brettet ikke er i bruk. Det er normalt sett ikke anledning å lada lærebrettet på skolen.

Regelbrudd

Hvordan vil skolen håndtere brudd på kjørereglene for bruk av lærebrett?

Dersom skolen oppdager eller får melding om brudd på reglene, for eksempel ved at elever tar krenkende bilder av andre, vil denne saken bli behandlet på samme måte som annen krenkende atferd. Skolen vil hjelpe til for å sørge for at bildene blir slettet. Foresatte vil bli kontaktet. Andre mulige sanksjoner fremgår av skolenes ordensreglement.

Sikkerhet

Hva er policy for passord og kode?

Lærebrettet skal være elevens personlige læremiddel. Den skal ikke lånes ut til andre, dette gjelder også foresatte og søsken. Elevene har sitt skolearbeide her og foresattes facebook eller lillebrors spill skal ikke ligge her. En av elementene i digital dannelse er at elevene skal lære seg å verne om egen identitet. I det ligger også en bevissthet rundt at passord er personlig. Erfaringer viser at selv de yngste elevene klarer å huske sitt eget passord og kode.

Aktuelle nettsteder

Rikt AS

Senter for IKT i utdanningen

Jong skole (vinner av Innovasjonsprisen 2016 - Senter for IKT i utdannelsen)

Teglverket skole (vinner av Innovasjonsprisen 2017 - Senter for IKT i utdannelsen)