Pedagogisk senter

Pedagogisk senter Midt-Troms er et interkommunalt samarbeidstiltak, tilknyttet det interkommunale regionsamarbeidet. Eierne er kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy.

Pedagogisk senter Midt-Troms

Hovedoppgaven til Pedagogisk senter er å drive regional kompetanseutvikling i grunnskole og barnehage i Ytre Midt-Troms, blant annet gjennom etterutdanning, kurs, konferanser, veiledning og nettverksbygging. Dette skjer med bakgrunn i en felles, regional kompetansehevingsplan for barnehager og skoler. I tillegg lages halvårlige tiltaksplaner, som bygger på prioriterte områder i kompetansehevingsplanen.

Visjonen til Pedagogisk senter Midt-Troms er: Læring og utvikling i fellesskap

Kompetanseutvikling

Eksempler på tiltak:
  • Kursdager for lærere
  • Skoleledersamlinger
  • Rådgiversamlinger for lærere i grunn- og videregående skole
  • Nettverksmøter for ulike grupper i skole- og barnehagesektoren

Prosjekt:

  • Fagsatsing «Vi løfter i flokk». Tidlig og forebyggende språkstimulering i barnehage og skole. Treårig satsing, initiert av Midt-Troms regionråd.
  • Kompetanseheving av ufaglærte assistenter i barnehagene i Ytre Midt-Troms. Prosjektmidler fra fylkesmannen i Troms.
  • Kompetanseutvikling av ansatte i barnehagesektoren i Troms fylke. Prosjektmidler fra fylkesmannen i Troms.
  • Yrkes – og utdanningsmessa for Midt-Troms. Teknisk arrangør og tilrettelegger. Midt-Troms regionråd eier messa, og søker midler.

Gjensidig kompetansebygging

Pedagogisk senter bidrar i stor grad til gjensidig kompetansebygging i hele regionen. Senteret har gjennom mer enn 20 år vært en sterk bidragsyter til etter- og videreutdanning i skole og barnehage. Lærere skal ha tilbud om etterutdanning i følge Opplæringsloven. Ny barnehagelov slår fast at det skal legges til rette for kompetanseutvikling for å oppfylle loven og målene i rammeplanen. Skoleeier skal sørge for nødvendig kompetanse i hele sin virksomhet.

Lokalisering

Ny lokalisering i Kunnskapsparken Finnsnes har ført til mindre, men mer funksjonelle, godt utstyrte og trivelige lokaler. Pedagogisk senter ligger i tredje etasje og består av to små kontorer og et møterom med plass til ca. 15 personer. Samlokaliseringa legger til rette for nytenking og spennende samarbeid med de andre aktørene i bygget. Ellers driver senteret i samme «ånd» som før.

Tidligere hadde Pedagogisk senter en læremiddelsamling. Denne er nå avviklet. Lenvik bibliotek ivaretar nå litteraturtilbudet overfor skolene. Senteret har fortsatt en del klassesett til utlån. Svært mye av informasjonen til skoler og barnehager legges ut på læringsplattforma Fronter.

Senterets styringsorgan er administrativt råd (AR), som består av rådmenn i de samarbeidende kommunene.