Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Postadresse: PPT for Midt-Troms, Postboks 609, 9306 Finnsnes

 

PPT for Midt-Troms

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) Midt-Troms yter sine tjenester til følgende kommuner: Berg, Sørreisa, Torsken, Tranøy og Lenvik kommune. PPT har kontor på Finnsnes i Lenvik kommune.

PPT er en kommunal tjeneste med hjemmel i Opplæringsloven. Tjenesten har ansvar for barn og unge med rett til opplæring. Tjenesten skal i sitt arbeid ha fokus på barn og unges behov for gode utviklingsbetingelser i barnehage og skole, og har særlig ansvar for å hjelpe skoler og barnhager med å legge til rette for barn med spesielle behov.

Den har også ansvar for voksne med rett til grunnskoleopplæring.

Informasjon om ansatte

 

 

Ansatte PPT for Midt-Troms

 

Bengt Viken
Tjenesteleder
bengt.viken@midt-troms.no
41512135

 

 

Hege Therese Skogstad
Spesialpedagog
hege.skogstad@midt-troms.no
90723079

Sissel Johnsen
Spesialpedagog i 50 % stilling
sissel.johnsen@midt-troms.no
90504415

 

Linda Johansen
Spesialpedagog
linda.johansen@midt-troms.no
95968345

 

Monika Mikalsen
Spesialpedagog
monika.mikalsen@midt-troms.no
93094119

Tordis Engli Rydningen
Ped.psyk.rådgiver
tordis.rydningen@midt-troms.no
97646975

Gry-Hege Simonsen
Sekretær i 50 % stilling
gry-hege.simonsen@midt-troms.no
77851830

 

 

Sakkyndig vurdering

PPT skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjøres ved vurdering av behov for spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder og elever i grunnskolen, og for voksne med rett til opplæring.

Aktuelle problemstillinger og vurderinger
 • forsinket utvikling
 • sansehemming
 • forsinket språkutvikling
 • uttalevansker
 • samspillsvansker
 • lese- og skrivevansker
 • andre fagvansker
 • lærevansker

Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i en del andre tilfeller, blant annet når det er behov for å vurdere:

 • fremskutt eller utsatt skolestart
 • helt eller delvis fritak fra opplæringsplikten
 • behov for tegnspråkopplæring
 • behov for punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever

Målgruppe

Vår målgruppe er barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Veiledning

PPT i Midt-Troms kan også bidra med å veilede i ulike arbeidsmetoder i skoler og barnehager både i forhold til forebygging og som direkte tiltak for barn/elever med spesielle behov.PPT kan bidra med veiledning i forhold til:

 • "Steg for steg" - et program for styrking av sosial kompetanse både i barnehagen og i skolen.
 • Videoveiledning i skolen og i barnehagen etter
 • Marte Meo-metoden.
 • Strukturert program for grunnleggende begrepstrening - etter Magne Nyborgs metode.
 • Bruk av IKT i barnehagen

Tjenesten er gratis.

Spesialpedagogisk håndbok for regionen Ytre Midt-Troms

Lokalt autismenettverk

Vi har opprettet et lokalt autismenettverk. Skoler og barnehager fra vår  region er representert i nettverket.

Les mer om det lokale autismenettverket

Nettverket består både av pedagoger og assistenter. Det er opp til den enkelte skole og barnehage hvem de ønsker skal delta fra sine enheter. Kriteriet for å delta er at deltakerne jobber direkte til barn med autismespekterforstyrrelser.

De som jobber med disse barna/elevene har et stort behov for et faglig nettverk og det er bakgrunnen for opprettelse av et slikt lokalt nettverk. Pedagoger og assistenter vil møtes og diskutere problemstillinger knyttet til de sakene det jobbes med.

Organisering.
- Det skal være et faglig møte 2 ganger pr. halvår.
- Møtetid ca 4 timer
- Medlemmene skal bestå av pedagoger og assistenter som jobber direkte med barna.
- PPT vil være representert i nettverket

Innhold
- I disse faglige møtene skal det være rom for erfaringsutveksling
- Diskutere caser fra egen praksis
- Bruke film som utgangspunkt for diskusjoner
- Bruke eksterne forelesere ved behov
- Interne forelesninger

Målet med å opprette et slikt nettverk vil være å øke kompetansen både for den enkelte som jobber med barna og for virksomheten de representerer. Erfaringsutveksling i forhold til metodikk vil være en måte å bidra til å spre kompetanse til de skolene og barnehagene som har ansvar for barn med disse diagnosene.

Det er opprettet ei arbeidsgruppe i nettverket. Medlemmene i arbeidsgruppa er representanter fra skoler/barnehager og PPT. Disse vil ha ansvar for faglig innhold i nettverket.

Dokumenter/skjema

Spesialpedagogisk håndbok

Håndbok for håndtering av skolefravær

Henvisningsskjema - skoler

Henvisningsskjema - barnehager

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Besøksadresse:

Bernhard Lundsvei 4
9300 Finnsnes

Posadresse:

Postboks 609
9306 Finnsnes

Telefon: 77 85 18 30

Kontaktperson: Bengt Viken

Tittel: Tjenesteleder

Telefon: 415 12 135